Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka historii w szkołach ponadpodstawowych (Specjalizacja nauczycielska)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-M-SN-DHPP
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka historii w szkołach ponadpodstawowych (Specjalizacja nauczycielska)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii II stopnia
Przedmioty Historii II stopnia, specjalizacji nauczycielskiej
Przedmioty Historii II stopnia, specjalizacji nauczycielskiej, WOS (program od 2019)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Realizacja programu specjalizacji nauczycielskiej na studiach II stopnia na kierunku “Historia”.

Skrócony opis:

Zajęcia obowiązkowe dla studentów realizujących program specjalizacji nauczycielskiej na studiach II stopnia na kierunku “Historia”. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenia lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych.

Pełny opis:

Zajęcia „Dydaktyka historii w szkołach ponadpodstawowych” skierowane są do studentów realizujących specjalność nauczycielską na kierunku “Historia. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego przygotowania i prowadzenia lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych. Podczas zajęć studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu treści podstawy programowej, celów ogólnych i szczegółowych, planowania lekcji z wykorzystaniem tekstów, ikonografii, map oraz pozaszkolnych źródeł informacji.

Podczas zajęć studenci zapoznają się z zapisami podstawy programowej dla przedmiotu historia w szkołach ponadpodstawowych oraz ich metodyczną interpretacją. W jej zakres wchodzi: rozumienie koncepcji nauczania historii, prawidłowe odczytywanie znaczenia czasowników operacyjnych, znajomość merytorycznych treści nauczania w szkole podstawowej oraz kształconych na tym etapie edukacji kompetencji warsztatu historyka.

Podczas zajęć studenci poznają metody pracy z technologiami i informacyjno-komunikacyjnymi.

Literatura:

- Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007.

- Chapman A, Knowing History in Schools.Powerful knowledge and the powers of knowledge, 2021.

- Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D. , Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

- Marzano R., Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012

- MaternickiJ., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993

- Ostrowska M., Jak formułować informację zwrotną, która buduje sprawczość i wiarę w siebie?, Głos Pedagogiczny, 11, 2021

- Pawlicki A., Wiedza wyzwalająca. Liberating knowledge, w: Polonistyka. Innowacje,15, 2022

- Sawiński J.P., Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, dobre rady. Poradnik dla nauczyciela, Warszawa 2014

- Szulc A., Nowa szkoła: zmianę warto zacząć przy tablicy, Rybna 2019

- Wiggins G., McTighe J., Understanding by Design, 2005

- Wojdon J., Techniki kreatywnego myślenia w kształtowaniu pojęć historycznych (link: https://www.academia.edu/22763872/Techniki_kreatywnego_my%C5%9Blenia_w_kszta%C5%82towaniu_poj%C4%99%C4%87_historycznych)

- Wójcik A., Podstawy dydaktyki dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela : podręcznik akademicki do wykładów i ćwiczeń, Lublin 2019

- Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, pod red. J. Maternickiego, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie:

- zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów i wynikające z nich zadania szkoły dotyczące dostosowania organizacji procesu kształcenia i wychowania;

- treści nauczania historii oraz typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem;

- sposoby formułowania informacji zwrotnej

- zagadnienia związane z planowaniem pracy z tekstem, ikonografią, mapą, pozaszkolnymi źródłami informacji

- warsztat pracy: właściwe wykorzystanie czasu lekcji oraz doboru metod i form pracy właściwych dla nauczania we wszystkich typach szkół;

- narzędzia informatyczne przydatne do pracy z TIK

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego;

- zorganizować pracę uczniów;

- przygotować lekcję w oparciu o pozaszkolne źródła informacji

- udzielić poprawnej informacji zwrotnej

- podejmować pracę z uczniami rozbudzającą ich zainteresowania przeszłością, historią kraju i świata oraz rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie dobierać treści nauczania, zadania i formy pracy w ramach samokształcenia oraz promować osiągnięcia uczniów;

- skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych działań edukacyjnych uczniów;

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

- twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów;

- podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia w edukacji włączającej;

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć oraz kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności. Obie trzeba zaliczyć, o ile prowadząca nie zwolni z tego obowiązku)

- aktywność na zajęciach

- przygotowanie do zajęć (znajomość materiałów zadanych przed zajęciami)

- wykonanie prac zaliczeniowych: przygotowanie scenariusza fragmentu lekcji z wykorzystaniem materiału audiowizualnego oraz zaprezentowanie go na zajęciach; przygotowanie sześciu materiałów przy użyciu pozaszkolnych źródeł informacji na lekcję dot. wybranego zagadnienia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kroll, Barbara Łochowska
Prowadzący grup: Barbara Łochowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kroll
Prowadzący grup: Piotr Kroll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)