Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archiwistyka. Praktyka archiwalna (90 h)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-M-SA-PR
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka. Praktyka archiwalna (90 h)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii II st., specjalizacji "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją" (pr. od 2019)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zalecane zaliczenie przedmiotów archiwalnych przewidzianych dla pierwszego roku studiów magisterskich.

Skrócony opis:

Praktyka archiwalna – wykonanie określonych zadań archiwalnych w archiwum historycznym lub bieżącym (zakładowym).

Praktyka jest obowiązkowa dla specjalizacji archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

Studia II stopnia.

Pełny opis:

Listę zadań określa opiekun praktyki w archiwum.

Praktyki są odbywane w wielu archiwach.

Archiwa wyznaczają opiekunów praktyk.

Praktyki zalicza koordynator specjalizacji archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

Praktyka, 15 dni roboczych, 90 godz.

Literatura:

Literatura zalecana przez opiekuna praktyk w archiwum.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

I. WIEDZA:

Absolwent zna i rozumie:

1. zna zasady organizacji archiwum, w którym odbywa praktykę,

2. posiada podstawowe wiadomości o zasobie archiwum, w którym odbywa praktykę,

3. zna podstawowe zasady gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania, opracowania, udostępniania i popularyzacji zasobu, w którym odbywa praktykę.

II. UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent potrafi:

1. potrafi opracować wybrane rodzaje zespołów archiwalnych,

2. potrafi opisać wybrane rodzaje materiałów archiwalnych,

3. potrafi udostępniać i popularyzować wybrane materiały archiwalne.

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

1. wykazuje poszanowanie dla naukowych zasad gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania, opracowania, udostępniania i popularyzacji zasobu,

2. popularyzuje zasób archiwum, w którym odbywa praktykę.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyka jest oceniana na podstawie dzienniczka praktyk lub sprawozdania z praktyki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kulecka
Prowadzący grup: Alicja Kulecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)