Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archiwistyka. Metodyka archiwalna. Problemy ogólne: środowisko tradycyjne i cyfrowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-M-SA-MAPO
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka. Metodyka archiwalna. Problemy ogólne: środowisko tradycyjne i cyfrowe
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii II st., specjalizacji "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją" (pr. od 2021)
Przedmioty Historii II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Treści kształcenia: metodyka archiwalna – przedmiot i metody badania, pojęcie opracowywania archiwalnego, etapy i metody opracowywania archiwalnego, standardy opracowania archiwalnego, standardy opisu archiwalnego, zastosowanie technologii informatycznych w opracowaniu archiwalnym, tworzenie pomocy archiwalnych w systemie klasycznym i elektronicznym – przewodniki po narodowym zasobie archiwalnym, państwowym zasobie archiwalnym, zespole, przewodniki tematyczne, inwentarze w formie klasycznej i elektronicznej, spisy zespołów w formie baz danych, tematyczne bazy danych, sumariusze, repertoria, opracowanie archiwów osobistych, dokumentacji technicznej, fotografii, nagrania, filmu, materiałów telewizyjnych, druków ulotnych, inne nowe problemy pojawiające się w trakcie rozwoju tej dziedziny wiedzy, zasady działania systemów teleinformatycznych, metadane w systemach teleinformatycznych, praktyczne ćwiczenia w ich stosowaniu, inne nowe problemy rozwoju tej dziedziny wiedzy

Pełny opis:

Wykaz tematów:

1. Metodyka archiwalna. Pojęcie i zakres.

A. Rola metodyki i opracowania w działalności archiwów.

Wykład wstępny.

2. Opracowanie archiwaliów a struktura zasobu archiwalnego.

A. Struktura zasobu archiwalnego. B. Opracowanie archiwaliów – pojęcie. C. Ewidencja, porządkowanie, opracowanie – relacje. D. Wyodrębnianie struktur archiwalnych. E. Opis archiwaliów i jego poziomy.

Tekst normy metodycznej: Zarządzenie nr 33 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające zarządzanie w sprawie ewidencjonowanego zasobu archiwalnego w archiwach państwowych www.archiwa.gov.pl zarządzanie dokumentacją prawo archiwalne akty normatywne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Literatura: A.Stebelski, Porządkowanie akt, „Archeion” t.19/20, 1950, s.105-138

3. Opracowanie archiwaliów.

A. Pojęcie i metody opracowania. B. Normy metodyczne. C. Efekty opracowania archiwalnego – inwentarz, baza danych, system teleinformatyczny, inne – przewodniki po zasobie, katalogi, sumariusze.

Tekst normy: Zarządzenie nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie inwentaryzacji materiałów archiwalnych oraz sporządzania i zatwierdzania elektronicznych inwentarzy archiwalnych dla zespołów (zbiorów) w archiwach państwowych www.archiwa.gov.pl zarządzanie dokumentacją prawo archiwalne akty normatywne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Literatura: A.Choniawko, Niektóre aspekty opracowania akt w Archiwum Państwowym w Poznaniu przy wykorzystaniu techniki komputerowej, „Archeion” t.104, 2002, K.Konarski, Wstęp do inwentarza archiwalnego, „Archeion” t.21, 1952, s.192-201

4. Opis archiwaliów. Problemy opisu wielopoziomowego.

A. Normy opisu krajowe i międzynarodowe. B.ZoSIA. C. Instrukcja ZoSIA.

Literatura: A.Baniecki, ISAD (G) – światowy system wielopoziomowego opisu materiałów archiwalnych. Wprowadzenie do zagadnienia, „Archeion” t.108, 2005, s.241-270, W.Kwiatkowska, Tradycyjny opis archiwaliów polskich a standardy międzynarodowe, w: Archiwa Polski i Europy: wspólne dziedzictwo – różne doświadczenia, red. A.Kulecka, Warszawa 2017, s.213-226, Międzynarodowy Standard Opisu Archiwalnego (ISAD-G), Część ogólna, Wersja 2, Warszawa 2005, Międzynarodowy Standard Archiwalnych Haseł Wzorcowych stosowanych do archiwów ciał zbiorowych, osób i rodzin ISAAR CPF, Warszawa 2006 (www.archiwa.gov.pl archiwa państwowe AGAD metodyka), A.Laszuk, Europejski Portal Archiwalny – efekt współpracy i działania opartego na standardach międzynarodowych, w: Archiwa Polski i Europy: wspólne dziedzictwo-różne doświadczenia, red. A.Kulecka, Warszawa 2017, s.23-34, A.Kulecka, Cyfrowe Archiwum Dydaktyczne: ZoSIA w Instytucie Historycznym, w: Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej. Probelmy dydaktyki archiwistyki, red. A.Kulecka, Warszawa 2016, s.50-99

5. Opracowanie archiwaliów XX wieku – archiwalia pochodzenia urzędowego.

A. Teoretyczne i praktyczne problemy opracowania.

Analiza na podstawie danych na www.szukajwarchiwach.pl

Podręcznik ZoSIA

6. Archiwalia XX wieku. Archiwa prywatne.

Literatura: Wytyczne Archiwum Polskiej Akademii Nauk z 1990 r. opracowywania spuścizn archiwalnych po uczonych, w: Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952-2000, Wybór i opracowanie M.Tarakanowska, E.Rosowska, Warszawa 2001, s.732-746

Przykład inwentarza zespołu archiwum osobistego: Hanna Szymczyk i zespół, Spuścizna Aleksandra Gieysztora (1916-1999) w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2016, A.Kulecka, Archiwa osobiste – problemy gromadzenia i opracowywania, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” nr 59, 2018, s.48-58

7. Opracowanie fotografii.

Literatura: Decyzja nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych www.archiwa.gov.pl Zarządzanie dokumentacją Prawo Akty normatywne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, podręcznik ZoSIA, Ł.Karolewski, Crowdsourcing w opracowaniu fotografii, w: Archiwa Polski i Europy: wspólne dziedzictwo – różne doświadczenia, red.A.Kulecka, Warszawa 2017, podręcznik ZoSIA

8. Opracowanie materiałów ulotnych.

Literatura:

Wskazówki metodyczne dotyczące zasad gromadzenia i opracowania materiałów ulotnych w archiwach państwowych Decyzja nr 12 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 9 marca 2007 zmiana – Zarządzenie nr 12 z 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji materiałów ulotnych www.archiwa.gov.pl zarządzanie dokumentacją prawo akty normatywne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, podręcznik ZoSIA

Literatura: A.Kulecka, Materiały ulotne w archiwistyce i archiwach (wokół archiwaliów z XIX wieku), w: Druki ulotne w procesie komunikacji społecznej w XIX wieku (do 1918 r.), red. M.Karpińska, Warszawa 2018, s.33-48

9. Opracowywanie nagrań.

Literatura:

Wskazówki metodyczne dotyczące zasad opracowania dokumentów fonicznych w archiwach państwowych, projekt 2008.

Analiza zasobu Archiwum Polskiego Radia S.A. w oparciu o informacje on line

Podręcznik ZoSIA

Kanał You Tube

10. Opracowywanie filmów i materiałów telewizyjnych.

Literatura:

Wskazówki metodyczne dotyczące zasad opracowania dokumentów wizyjnych w archiwach państwowych, projekt 2008

Analiza opisu zasobu w Filmotece Narodowej w oparciu o dane publikowane on line.

Kanał You Tube

11. Archiwa gromadzące materiały wytworzone w XX wieku.

Wizyta w archiwum.

12. Opracowywanie dokumentów elektronicznych.

Literatura: A.Kulecka, Dokument w polskiej metodyce archiwalnej, w: Wokół metodyki archiwalnej. Księga dedykowana Prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. W.Chorążyczewski, A.Rosa, M.Żmudzki, Toruń 2018, s.155-178

13. Opracowywanie akt w archiwum zakładowym przed ich przekazaniem do archiwum historycznego.

Standardy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015

www.sejm.gov.pl ISAP archiwa państwowe

14. Problemy opisu i opracowania archiwaliów w systemach teleinformatycznych.

Analiza podręcznika ezd.

Podręcznik ezd PUW

15. Przyszłość opracowania zasobu archiwalnego.

Refleksje podsumowujące.

Literatura:

Literatura systematyzująca:

Kwiatkowska Wiesława, Metodyka archiwalna opracowania zasobu ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, Toruń 2016

Robótka Halina, Ryszewski Bohdan, Tomczak Andrzej, Archiwistyka, Warszawa 1989, s.52-80

Robótka Halina, Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki, Toruń 2010

Efekty uczenia się:

I. WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

1. zna zasady i metody opracowania różnych rodzajów archiwaliów,

2. zna standardy opisu archiwaliów na różnych poziomach informacyjnych.

3. zna zasady działania systemów teleinformatycznych służących opisowi archiwaliów.

4. zna standardy opisu archiwaliów w systemach teleinformatycznych.

II. UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

1. potrafi dokonać wyboru metody opracowania archiwaliów,

2. umie sporządzić opis archiwaliów zgodnie z wybranym standardem.

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

1. wykazuje poszanowanie dla naukowych metod opracowania archiwaliów,

2. wykazuje poszanowanie dla archiwalnych standardów opisu.

3. potrafi współpracować w grupie w systemach teleinformatycznych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Udział w dyskusji.

2. Znajomość literatury przedmiotu.

3. Umiejętność formułowania własnych udokumentowanych tez.

4. Odpowiednia frekwencja.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kulecka, Piotr Okniński
Prowadzący grup: Alicja Kulecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kulecka
Prowadzący grup: Alicja Kulecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)