Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archiwistyka. Historia ustroju i instytucji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-M-SA-HUI
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka. Historia ustroju i instytucji
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii II st., specjalizacji "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją" (pr. od 2021)
Przedmioty Historii II stopnia
Przedmioty Historii II stopnia, Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Treści kształcenia: modele ustrojowe od średniowiecza po wiek XIX w i pierwszej poł. XX w., klasyfikacja instytucji od średniowiecza do XIX w. i pierwszej połowy XX w., czynniki wpływające na ewolucję ustrojów i instytucji, instytucje w systemach ustrojowych, instytucje administracyjne, sądowe, gospodarcze, wojskowe, kulturalne, naukowe, oświatowe.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

I. WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

1. zna czynniki kształtujące rozwój modelów ustrojowych,

2. zna cechy charakterystyczne systemów ustrojowych.

II. UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

1. potrafi wyróżnić poszczególne modele ustrojowe,

2. potrafi wskazać cechy charakterystyczne systemów ustrojowych.

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

1. wykazuje poszanowanie dla odrębności rozwojowych i strukturalnych modeli ustrojowych

Metody i kryteria oceniania:

1.Odpowiednia frekwencja.

2. Znajomość treści wykładu.

3. Formę sprawdzenia znajomości treści wykładu ustala prowadzący.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kroll, Alicja Kulecka
Prowadzący grup: Piotr Kroll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)