Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archiwistyka. Archiwum elektroniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-M-SA-AE
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka. Archiwum elektroniczne
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii II st., specjalizacji "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją" (pr. od 2019)
Przedmioty Historii II st., specjalizacji "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją" (pr. od 2021)
Przedmioty Historii II stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot dla specjalizacji archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Studia drugiego stopnia.

Skrócony opis:

Naturalny dokument elektroniczny i odwzorowanie cyfrowe, problemy digitalizacji archiwaliów, wybór i standaryzacja formatów i nośników cyfrowych, problemy digitalizacji różnych rodzajów archiwaliów – dokumentacja aktowa, różne rodzaje dokumentacji, problemy metadanych dokumentów skanowanych w kontekście wyszukiwania i udostępniania, problemy przechowywania.

Pełny opis:

Wykaz tematów, zob. cz. B

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

I. WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

1. zna zasady digitalizacji zasobu,

2. zna formaty i nośniki stosowane w digitalizacji,

3. zna metadane stosowane w digitalizacji.

II. UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

1. potrafi stosować zasady i standardy w procesie digitalizacji,

2. potrafi konstruować i stosować metadane materiałów cyfryzowanych.

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

1. wykazuje poszanowanie dla naukowych metod wyboru metadanych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Odpowiednia frekwencja.

2. Udział w dyskusji.

3. Konstruowanie dobrze udokumentowanych tez naukowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kulecka, Hubert Wajs
Prowadzący grup: Hubert Wajs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kulecka, Hubert Wajs
Prowadzący grup: Alicja Kulecka, Hubert Wajs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)