Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do pisania prac uniwersyteckich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-LZ-WPPU
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do pisania prac uniwersyteckich
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe Historii zaocznej I stopnia, I roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do tworzenia różnych form pisemnej wypowiedzi, a zwłaszcza prac o charakterze akademickim. Zajęcia mają ułatwić przyswojenie kompetencji i sposobów pisania prac, które studenci wynieśli z edukacji szkolnej do form wymaganych i typowych dla studiów uniwersyteckich. Zajęcia, zbliżone do amerykańskiego academicwriting, poprzez ćwiczenie różnych mniejszych form tekstów przygotowują studentów do pisania prac uniwersyteckich: rocznych i licencjackich, a na dalszych etapach nauki - seminaryjnych i magisterskich. Ułatwiają wyrobienie odruchu analizowania własnego tekstu i wychwytywania jego słabych stron, np. błędów logicznych, nieadekwatnego stylu, niejasnej bądź chwiejnej terminologii, złej konstrukcji pracy, przejmowania języka źródeł historycznych. Uczą poprawnego posługiwania się polszczyzną, redagowania tekstu popularnonaukowego oraz opatrzonego aparatem krytycznym, stosowania w narracji historycznej tabel i wykresów.

Warsztaty z pisania mają charakter praktyczny. W przeciwieństwie do ćwiczeń warsztatowych nie wymagają od studenta długotrwałych i samodzielnych przygotowań, bazują natomiast na jego zaangażowaniu i intensywnej pracy podczas zajęć

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

1. Ma podstawową wiedzę o typach naukowych prac historycznych (synteza, monografia, artykuł, artykuł recenzyjny, recenzja itp.).

2. Zna podstawowe zasady prawidłowego konstruowania wstępu i zakończenia pracy pisemnej.

3. Rozpoznaje podstawowe typy błędów logicznych w argumentacji naukowej.

Umiejętności

Student:

1. Samodzielnie tworzy krótkie teksty.

2. Samodzielnie prezentuje w wypowiedzi pisemnej streszczenie artykułu naukowego, przedstawiając pytania badawcze, argumentację autora oraz wykorzystane źródła.

3. Posługuje się podstawową terminologią nauk historycznych; ma świadomość niebezpieczeństw związanych z przejmowaniem terminologii ze źródeł historycznych.

4. Dostrzega niebezpieczeństwo przejmowania języka źródła w budowanej przez siebie narracji.

Kompetencje społeczne

Student:

1. Ma świadomość swoich umiejętności w zakresie pisania prac uniwersyteckich i rozumie potrzebę rozwijania swoich kompetencji w tym zakresie.

2. Ma świadomość znaczenia poprawnego formułowania wypowiedzi na piśmie dla prawidłowego przebiegu komunikacji społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Pierwszym podstawowym warunkiem zaliczenia jest odpowiednia frekwencja (dopuszczalne trzy nieobecności, z czego dwie należy zaliczyć). Warunki zaliczenia nieobecności na zajęciach zostały opisane w indywidualnych sylabusach. Drugim niezbędnym warunkiem jest poprawne przygotowanie wszystkich prac pisemnych wymaganych w programie. Ostateczna ocena uwzględnia wyniki z zajęć (merytoryczny udział studentów w dyskusji i pracy w grupach) oraz oceny z prac pisemnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wagner
Prowadzący grup: Barbara Łochowska, Tomasz Pełech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)