Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki prezentacji i wystąpień publicznych w nauce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-LMK4-TPWP
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Techniki prezentacji i wystąpień publicznych w nauce
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, fakultatywne
Przedmioty Historii II st., Doskonalenie kompetencji w zakresie technol. inf. i komunikacji naukowej
Przedmioty Historii II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia służą zapoznaniu uczestników z zasadami i technikami prezentacji mającymi na celu przejrzyste prezentowanie różnych treści oraz kreowanie pozytywnego wizerunku w oczach odbiorcy. Zasady te służą temu, aby przyciągnąć uwagę odbiorców, wzbudzić w nich zainteresowanie i zrobić jak najlepsze wrażenie służące przekonaniu do prezentowanych treści. Kluczowe elementy zajęć dotyczą takich zagadnień, jak analizowanie odbiorców, przygotowanie prezentacji, przygotowanie osobiste prezentera oraz prowadzenie prezentacji i stosowanie określonych technik prezentacyjnych z uwzględnieniem charakterystyki naukowego środowiska.

Pełny opis:

1. Zaplanowanie prezentacji

• Analiza audytorium – ich motywacji, celów, zaangażowania

• Zrozumienie sytuacji odbiorcy i spojrzenie na temat prezentacji jego oczami - intersubiektywizacja

• Cele prezentacji – informacyjne i motywacyjne

• Ramowy układ prezentacji

• Przygotowanie argumentacji

• Dobór pomocy prezentacyjnych (m.in.: prezentacja w programie Power Point)

2. Motywowanie i wpływ

• Motywowanie pozytywne i negatywne

• Zasady wywierania wpływu

• Techniki wywierania wpływu

• Wpływ a manipulacja

3. Przygotowanie się do prezentacji

• Nastawienie prezentera i praca nad sobą

• Metody zwalczania tremy (która może wystąpić w trudnych sytuacjach)

• Wygląd prezentera

• Przygotowanie materiałów prezentacyjnych

• Organizacja spotkania

4. Start prezentacji - swobodne nawiązywanie kontaktu z odbiorcami

• Sposoby polecane na dobry początek

• Zachowania prezentera osłabiające dobre pierwsze wrażenie

• Metody przyciągania uwagi audytorium

• Elementy perswazji

• Komunikacja nieinwazyjna jako sposób wywoływania refleksji u odbiorców

5. Komunikacja werbalna

• Style retoryczne

• Język i sposób mówienia

• Głos prezentera

• Intonacja

• Frazowanie

• Tempo i emisja głosu

6. Mowa ciała

• Jak komunikować wiarygodnie?

• Zachowania mowy ciała a docelowy wizerunek mówcy

• Właściwa postawa ciała

• Gestykulacja

• Interpretacja zachowań słuchaczy

• Spójność komunikacyjna – podstawa wiarygodnego przekazu

• Wybór najkorzystniejszego miejsca dla mówcy

7. Samokontrola - panowanie nad sobą w trudnych sytuacjach

• Znudzone audytorium

• Niechętne zachowania słuchaczy

• Awarie i sytuacje nieprzewidziane

• Odpowiadanie na pytania i obiekcje słuchaczy

• Słuchanie

• Metody odpowiadania na zastrzeżenia słuchaczy

• Odpowiadanie na trudne pytania i ataki

• Posługiwanie się pomocami

• Zakończenie prezentacji

Literatura:

M. Trojanowski, Prezentacje i wystąpienia w biznesie. Istota, uwarunkowania, badania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019;

W. Niedzicki, Sztuka prezentacji w nauce, biznesie, polityce, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się związane są z pozyskaniem określonej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

W wymiarze wiedzy studenci poznają zasady konstruowania wypowiedzi retorycznej, czyli komunikatu, którego celem jest zrozumiałe dla odbiorców, interesujące i przekonujące przekazanie określonych treści. Dowiadują się, jakie reguły rządzą komunikacją między nadawcą i grupowym odbiorcą oraz co jest specyficzne dla wystąpień publicznych. Z tej specyfiki wynikają określone zalecenia praktyczne związane z planowaniem i wykonaniem prezentacji publicznej. Wiedza obejmuje poznanie szczegółów dotyczących tego, co powinno być poddane analizie na etapie przygotowywania prezentacji, z zaakcentowaniem charakterystyki odbiorców i ich typowych zachowań podczas spotkania prezentacyjnego.

Studenci poznają istotne techniki i zachowania prezentacyjne osoby prezentującej związane z takimi elementami, jak komunikowanie werbalne, komunikowanie niewerbalne, używanie pomocy prezentacyjnych, argumentowanie perswazyjne. Ważnym elementem wiedzy jest poznanie zasad odpowiadania na pytania audytorium.

Efektem realizacji zajęć jest także pozyskanie przez studentów określonych umiejętności. Szczególnie warto zwrócić uwagę na umiejętność komunikowania osobistego do grupy odbiorców. Studenci uczą się nie tylko przygotować, ale też wygłosić przemówienie prezentacyjne. Poznają techniki operowania głosem, zmieniania tempa mówienia i intonacji, konstruowania argumentów i ich przedstawiania. Studenci rozpoznają sposoby komunikowania niewerbalnego ze szczególnym naciskiem na spójność komunikowania werbalnego i niewerbalnego. Do pozyskiwanych w trakcie zajęć umiejętności należy zaliczyć poznanie sposobów odpowiadania na trudne pytania audytorium oraz zachowania się w innych trudnych sytuacjach, typu znudzone czy odwrotnie, zbyt rozkojarzone audytorium.

Uczestnicy zajęć pozyskują kompetencje osobowościowe, których łączne występowanie wzmacnia pozytywne efekty komunikowania się z otoczeniem i budowania z nim relacji. Kształtowane są tutaj postawy studentów charakteryzujące się otwartością na zmiany, otwartością na problemy i ludzi, asertywnością, pozytywnym myśleniem i podejściem do otoczenia oraz orientacją na otoczenie. Podczas zajęć zwraca się uwagę na inne kluczowe kompetencje służące skutecznemu prowadzeniu prezentacji, takie, jak ekstrawersja i wspomniana wcześniej otwartość oraz dobra samoocena. Kluczowe kompetencje związane są z wdrażaniem w życie pozyskanej wiedzy i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest test (pytania zamknięte i/lub półotwarte i/lub otwarte)

Uczestnictwo w zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Okniński, Mariusz Trojanowski
Prowadzący grup: Mariusz Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Okniński, Mariusz Trojanowski
Prowadzący grup: Mariusz Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)