Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Retoryka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-LMK4-RETPR
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Retoryka praktyczna
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, fakultatywne
Przedmioty Historii II st., Doskonalenie kompetencji w zakresie technol. inf. i komunikacji naukowej
Przedmioty Historii II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter konwersacyjno-warsztatowy. Studenci poznają założenia retoryki jako sztuki tworzenia przekonań o sobie i o świecie. Biorą udział w warsztatach debat, uczą się argumentacji w działaniu.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter częściowo teoretyczny, częściowo analityczny i warsztatowy.

Część teoretyczna warsztatów dotyczy:

koncepcji retoryki (od starożytności po współczesność), definicji retoryki, jej miejsca wśród innych dyscyplin naukowych, systemu retoryki (sztuki wynalezienia, sztuki kompozycji, sztuki wysłowienia, sztuki prezentacji), wielkich mistrzów słowa; argumentacji w debacie.

Pełny opis:

Część analityczna dotyczy:

wielkich mów historii, wielkich debat, argumentacji w debatach, etosu mówców

Część warsztatowa obejmuje:

udział w debatach konkursowych w różnych formatach (oksfordzkim, Karla Poppera, Lincoln-Douglas); tworzenie wystąpień publicznych

Literatura:

Arystoteles, Retoryka, dowolne wydanie

Budzyńska-Daca A., Kwosek J., Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera, Warszawa 2009

Ćwiczenia z retoryki, pod red. M. Barłowskiej, A. Budzyńskiej-Dacy, M. Załęskiej, Warszawa 2010

Debata. Retoryka dla demokracji, red. A. Budzyńska-Daca, E. Modrzejewska, Warszawa, PWN 2024

Lichański J.Z Retoryka. Historia - teoria - praktyka, t. 1-2, Warszawa 2007

M. Meyer, M.M.Carrilho, B. Timmermans, Historia retoryki od Greków do dziś, przeł. Zuzanna Baran, Warszawa 2010

O retoryce. Wybrane zagadnienia z teorii literatury, wyboru dokonał J. Z. Lichański, Warszawa 1995.

Perelman Ch., Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, przeł. M. Chomicz, Warszawa 2002.

Retoryka, pod red. M. Barłowskiej, A. Budzyńskiej-Dacy i P.

Wilczka, Warszawa 2008

Tokarz M., Argumentacja, perswazja , manipulacja, Gdańsk 2006.

Materiały własne prowadzącej udostępniane przed zajęciami.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu uczestnicy

a. wiedzą

- jak konstruować wypowiedź publiczną

- jak rozpoznać różne audytoria

- jakie znaczenie dla sprawczości retorycznej ma etos mówcy

- jakie są formy i sposoby argumentowania w debacie

- jakie są podstawowe elementy teorii retorycznej

b. rozpoznają podstawowe gatunki wypowiedzi retorycznych

c. potrafią analizować kompozycję wypowiedzi retorycznej

Metody i kryteria oceniania:

Oceniam aktywność na zajęciach, przygotowane wystąpienia, prezentacje improwizowane, otwartość i gotowość do ćwiczeń oraz retorycznych eksperymentów. Po zakończeniu warsztatów każdy student otrzymuje ocenę opisową z analizą mocnych stron retorycznej aktywności i elementów wymagających dalszego doskonalenia.

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Budzyńska-Daca, Piotr Okniński
Prowadzący grup: Agnieszka Budzyńska-Daca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Budzyńska-Daca, Elżbieta Oknińska
Prowadzący grup: Agnieszka Budzyńska-Daca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Budzyńska-Daca, Elżbieta Oknińska
Prowadzący grup: Agnieszka Budzyńska-Daca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)