Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-LM-SN-PP
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, specjalizacji nauczycielskiej
Przedmioty Historii II stopnia, specjalizacji nauczycielskiej
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole podstawowej stanowi integralny element programu specjalizacji nauczycielskiej (kompetencje do nauczania przedmiotu głównego – historia) na studiach licencjackich. Celem praktyki jest zastosowanie przez studenta wiedzy i umiejętności nabytych podczas zajęć audytoryjnych w Instytucie Historycznym. Istotnym praktyki ciągłej celem jest również weryfikacja i autoweryfikacja predyspozycji studenta do wykonywania zawodu nauczyciela.

Pełny opis:

Celem praktyki pedagogicznej ciągłej jest doskonale przez studenta umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia lekcji z przedmiotu „historia” w szkole podstawowej oraz umiejętności wykonywania dydaktycznych i formalno-prawnych obowiązków nauczyciela w relacji z uczniami oraz wobec szkoły. Realizacja celów praktyki obejmujących weryfikację i autoweryfikację predyspozycji studenta do wykonywania zawodu nauczyciela odbywa się poprzez samodzielne zaplanowanie, poprowadzenie i ewaluację określonej w regulaminie praktyk liczby jednostek lekcyjnych. Realizacja celów związanych z zastosowaniem wiedzy i umiejętności z zakresu aktywności dydaktycznej oraz obowiązków formalno-prawnych nauczyciela odbywa się w formie hospitacji lekcji prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna praktykanta, a także nauczycieli przedmiotu oraz udziału studenta w obowiązkach spoczywających na nauczycielu a wynikających ze stosunku pracy i określonych w prawie oświatowym, Karcie Nauczyciela oraz wewnątrzszkolnych regulacjach prawnych szkoły. W ramach hospitacji student może uczestniczyć w lekcjach przedmiotów pokrewnych, za zgodą dyrekcji szkoły w radach pedagogicznych i zebraniach wychowawców z rodzicami, a także w wycieczkach klasowych oraz w przygotowaniu wydarzeń szkolnych. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad praktyką studenta sprawuje nauczyciel-opiekun studenta-praktykanta we współpracy z przedstawicielem Zakładu Dydaktyki i Historii Historiografii Instytutu Historycznego. Przynajmniej jedna z lekcji prowadzonych przez studenta-praktykanta powinna odbyć się w obecności pracownika Zakładu DiHH IH UW i zostać przez niego omówiona wspólnie ze studentem.

Efekty uczenia się:

Wiedza

po zakończeniu praktyki student zna i rozumie:

– zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę;

– sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły;

– rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole.

Umiejętności

po zakończeniu praktyki student potrafi:

– wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej nauczyciela, jego interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych;

– aktywnie obserwować stosowane przez nauczyciela metody i formy pracy oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne, a także sposoby oceniania uczniów oraz zadawania i sprawdzania pracy domowej;

– zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serię lekcji;

– analizować, przy pomocy opiekuna praktyk oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk zawodowych.

Kompetencje społeczne

po zakończeniu praktyki student jest gotów do:

– skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk i z innymi nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania przez studenta zaliczenia praktyki są:

 pozytywna opinia nauczyciela-opiekuna praktyki wpisana do dokumentacji przebiegu praktyki

 podpisane przez dyrektora szkoły zaświadczenie o odbyciu praktyki

 pozytywna opinia pracownika Zakładu z hospitowanej lekcji

 przedstawienie przez studenta dwóch scenariuszy lekcji przygotowanych do samodzielnego przeprowadzenia oraz dwóch analiz dydaktycznych lekcji hospitowanych oraz ich omówienie z pracownikiem Zakładu Dydaktyki i Historii Historiografii Instytutu Historycznego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyki pedagogiczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kroll, Barbara Wagner
Prowadzący grup: Barbara Wagner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyki pedagogiczne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)