Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-L-SN22-PD
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, specjalizacji nauczycielskiej
Przedmioty Historii I stopnia, specjalizacji nauczycielskiej (program od 2020)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Realizacja programu specjalizacji nauczycielskiej na studiach I stopnia na kierunku Historia. Zajęcia odbywają się na I roku specjalizacji.

Skrócony opis:

Zajęcia obowiązkowe dla studentów realizujących program specjalizacji nauczycielskiej na studiach I stopnia na kierunku Historia. Są to zajęcia wprowadzające do cyklu poświęconego metodyce nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół.

Pełny opis:

Tematyką zajęć będą zagadnienia związane z podstawową wiedzą z zakresu nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie; pojęcia związane z dydaktyką nauczania, lekcja - jej rodzaje i funkcje, cele kształcenia i umiejętność ich formułowania do wybranej lekcji, metody nauczania i umiejętność ich zaplanowania i zastosowania, prawo oświatowe i zasady awansu zawodowego nauczycieli. Zajęcia mają przygotować studentów do udziału w ćwiczeniach z dydaktyk przedmiotowych.

Literatura:

- Adele F., Elaine M., Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i szkole, Poznań 2002

- Bąbel P., Wiśniak M., 12 zasad skutecznej edukacji, czyli jak uczyć, żeby nauczyć, Sopot 2015

- Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007

- Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2011.

- Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D. , Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

- Marzano R., Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012

- Moss C. M., Brookhart S. M., Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję, Warszawa 2014 (https://sus.ceo.org.pl/wp-content/uploads/sites/4/2022/11/cele-uczenia-sie_moss_brookhart-1.pdf - dostęp 2.12.2022)

- Sterna D., Uczę (się) w szkole, Warszawa 2014

- Szulc A., Nowa szkoła: zmianę warto zacząć przy tablicy, Rybna 2019

- Wójcik A., Podstawy dydaktyki dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela : podręcznik akademicki do wykładów i ćwiczeń, Lublin 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie:

- podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej, specyfikę głównych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących;

- zagadnienie klasy szkolnej jako środowiska edukacyjnego: style kierowania klasą, problem ładu i dyscypliny, procesy społeczne w klasie, integrację klasy szkolnej, tworzenie środowiska sprzyjającego postępom w nauce oraz sposób nauczania w klasie zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego;

- współczesne koncepcje nauczania i cele kształcenia – źródła, sposoby ich formułowania oraz ich rodzaje; zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i organizację procesu kształcenia oraz pracy uczniów;

- zagadnienie lekcji jako jednostki dydaktycznej oraz jej budowę, modele lekcji i sztukę prowadzenia lekcji, a także style i techniki pracy z uczniami; interakcje w klasie; środki dydaktyczne;

- konieczność projektowania działań edukacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów, w szczególności możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się, a także potrzebę i sposoby wyrównywania szans edukacyjnych, znaczenie odkrywania oraz rozwijania predyspozycji i uzdolnień oraz zagadnienia związane z przygotowaniem uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; autonomię dydaktyczną nauczyciela;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego;

- zaprojektować działania służące integracji klasy szkolnej;

- dobierać metody nauczania do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów;

- wybrać model lekcji i zaprojektować jej strukturę;

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

- twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć oraz kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności. Obie trzeba zaliczyć, o ile prowadzący nie zwolni z tego obowiązku)

- aktywność na zajęciach

- przygotowanie planu części lekcji z wykorzystaniem metody aktywizującej oraz sformułowanie celów i kryteriów sukcesu tego działania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kroll, Barbara Łochowska
Prowadzący grup: Piotr Kroll, Barbara Łochowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia obowiązkowe dla studentów realizujących program specjalizacji nauczycielskiej na studiach I stopnia na kierunku Historia. Są to zajęcia wprowadzające do cyklu poświęconego metodyce nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół.

Pełny opis:

Tematyką zajęć będą zagadnienia związane z podstawową wiedzą z zakresu nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie; pojęcia związane z dydaktyką nauczania, lekcja - jej rodzaje i funkcje, cele kształcenia i umiejętność ich formułowania do wybranej lekcji, metody nauczania i umiejętność ich zaplanowania i zastosowania, prawo oświatowe i zasady awansu zawodowego nauczycieli. Zajęcia mają przygotować studentów do udziału w ćwiczeniach z dydaktyk przedmiotowych.

Literatura:

- Adele F., Elaine M., Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i szkole, Poznań 2002

- Bąbel P., Wiśniak M., 12 zasad skutecznej edukacji, czyli jak uczyć, żeby nauczyć, Sopot 2015

- Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007

- Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2011.

- Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D. , Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

- Marzano R., Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012

- Moss C. M., Brookhart S. M., Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję, Warszawa 2014 (https://sus.ceo.org.pl/wp-content/uploads/sites/4/2022/11/cele-uczenia-sie_moss_brookhart-1.pdf - dostęp 2.12.2022)

- Sterna D., Uczę (się) w szkole, Warszawa 2014

- Szulc A., Nowa szkoła: zmianę warto zacząć przy tablicy, Rybna 2019

- Wójcik A., Podstawy dydaktyki dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela : podręcznik akademicki do wykładów i ćwiczeń, Lublin 2019

Uwagi:

Realizacja programu specjalizacji nauczycielskiej na studiach I stopnia na kierunku Historia. Zajęcia odbywają się na I roku specjalizacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)