Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka WOS w szkole podstawowej (Specjalizacja Nauczycielska, I stopień, program od 2017, historia/WOS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-L-SN-DWOS
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka WOS w szkole podstawowej (Specjalizacja Nauczycielska, I stopień, program od 2017, historia/WOS)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, specjalizacji nauczycielskiej
Przedmioty Historii I stopnia, specjalizacji nauczycielskiej, WOS (program od 2020)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Realizacja programu specjalizacji nauczycielskiej na studiach I stopnia na kierunku “Historia” i zaliczenie zajęć z dydaktyki historii cz.2.

Skrócony opis:

Zajęcia obowiązkowe dla studentów realizujących program specjalizacji nauczycielskiej na studiach I stopnia na kierunku “Historia”. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenia lekcji WOS w szkole podstawowej.

Pełny opis:

Zajęcia „Dydaktyka WOS w szkole podstawowej” skierowane są do studentów realizujących specjalność nauczycielską na kierunku “Historia.

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego przygotowania i prowadzenia lekcji WOS w szkole podstawowej. Podczas zajęć studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu treści podstawy programowej, celów ogólnych i szczegółowych, metod nauczania i form pracy, planowania pracy z uczniami, w tym tworzenia scenariuszy lekcji.

Podczas zajęć studenci zapoznają się z zapisami podstawy programowej dla przedmiotu WOS w szkole podstawowej oraz i ich metodyczną interpretacją. W jej zakres wchodzi: rozumienie koncepcji nauczania WOS w szkole podstawowej, prawidłowe odczytywanie znaczenia czasowników operacyjnych, znajomość merytorycznych treści nauczania w szkole podstawowej oraz kształconych na tym etapie edukacji kompetencji.

Podczas zajęć studenci dowiadują się jak formułować poprawnie cele i kryteria sukcesu oraz jak sprawdzić, czy zostały one zrealizowane.

Podczas zajęć studenci dowiadują się, jak wykorzystać poszczególne metody na lekcjach WOSu.

Studenci poznają zasady planowania lekcji WOS i pisania scenariuszy.

Podczas zajęć poruszane jest zagadnienie uczenia uczniów krytycznego myślenia, czy odróżniania faktów od opinii.

Literatura:

- Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007

- Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008

- Korzeniowski J., Machałek M., Edukacja obywatelska w szkole, teoria i praktyka, Warszawa 2011

- Marzano R., Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012

- Sawiński J.P., Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, dobre rady. Poradnik dla nauczyciela, Warszawa 2014

- Szulc A., Nowa szkoła: zmianę warto zacząć przy tablicy, Rybna 2019

-Wojdon J., Techniki kreatywnego myślenia w kształtowaniu pojęć historycznych (link: https://www.academia.edu/22763872/Techniki_kreatywnego_my%C5%9Blenia_w_kszta%C5%82towaniu_poj%C4%99%C4%87_historycznych)

-Wójcik A., Podstawy dydaktyki dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela : podręcznik akademicki do wykładów i ćwiczeń, Lublin 2019

- Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, pod red. J. Maternickiego, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student zna i rozumie:

- treści nauczania przedmiotu WOS oraz typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem;

- zasady planowania lekcji WOS i tworzenia jej scenariusza

- sposób wykorzystania debaty oraz metody projektu na lekcjach WOS

- zagadnienia związane z planowania działu

- warsztat pracy: właściwe wykorzystanie czasu lekcji oraz doboru metod i form pracy właściwych dla nauczania we wszystkich typach szkół;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- zaplanować i przeprowadzić lekcję WOSu

- zaprojektować dział

- przygotować ćwiczenia doskonalące umiejętność krytycznego myślenia

- dostosować sposób pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

- wykorzystać różnorodne środki dydaktyczne na lekcjach

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

- twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów

- stosowania w pracy zasad i norm etycznych; budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych

- promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych, oraz poszanowania praw własności intelektualnej

- zachęcania uczniów do rozwijania tzw. kompetencji przyszłości, m.in. krytycznego myślenia

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć oraz kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności. Obie trzeba zaliczyć, o ile prowadząca nie zwolni z tego obowiązku)

- aktywność na zajęciach

- przygotowanie do zajęć (znajomość materiałów zadanych przed zajęciami)

- wykonanie prac zaliczeniowych: Proszę przygotować propozycję części lekcji z wykorzystaniem wybranej metody nauczania oraz przygotować scenariusza lekcji WOS na wybrany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kroll, Barbara Łochowska
Prowadzący grup: Barbara Łochowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia „Dydaktyka WOS w szkole podstawowej” skierowane są do studentów realizujących specjalność nauczycielską na kierunku “Historia. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego przygotowania i prowadzenia lekcji WOS w szkole podstawowej. Podczas zajęć studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu treści podstawy programowej, celów ogólnych i szczegółowych, metod nauczania i form pracy, planowania pracy z uczniami, w tym tworzenia scenariuszy lekcji.

Podczas zajęć studenci zapoznają się z zapisami podstawy programowej dla przedmiotu WOS w szkole podstawowej oraz i ich metodyczną interpretacją. W jej zakres wchodzi: rozumienie koncepcji nauczania WOS w szkole podstawowej, prawidłowe odczytywanie znaczenia czasowników operacyjnych, znajomość merytorycznych treści nauczania w szkole podstawowej oraz kształconych na tym etapie edukacji kompetencji.

Podczas zajęć studenci dowiadują się jak formułować poprawnie cele i kryteria sukcesu oraz jak sprawdzić, czy zostały one zrealizowane.

Podczas zajęć studenci dowiadują się, jak wykorzystać poszczególne metody na lekcjach WOSu.

Studenci poznają zasady planowania lekcji WOS i pisania scenariuszy.

Podczas zajęć poruszane jest zagadnienie uczenia uczniów krytycznego myślenia, czy odróżniania faktów od opinii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)