Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka historii cz. 1 (Specjalizacja nauczycielska)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-L-SN-DH1
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka historii cz. 1 (Specjalizacja nauczycielska)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, specjalizacji nauczycielskiej
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Skrócony opis:

Zajęcia obowiązkowe dla studentów realizujących program specjalizacji nauczycielskiej na studiach I stopnia na kierunku “Historia”. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenia lekcji historii w szkole podstawowej.

Pełny opis:

Zajęcia „Dydaktyka historii w szkole podstawowej (cz.1)” skierowane są do studentów realizujących specjalność nauczycielską na kierunku “Historia. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego przygotowania i prowadzenia lekcji historii w szkole podstawowej. Podczas zajęć studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu treści podstawy programowej, celów ogólnych i szczegółowych, metod nauczania i form pracy, planowania pracy z uczniami, w tym tworzenia scenariuszy lekcji.

Podczas zajęć studenci zapoznają się z zapisami podstawy programowej dla przedmiotu historia w szkole podstawowej oraz i ich metodyczną interpretacją. W jej zakres wchodzi: rozumienie koncepcji nauczania historii w szkole podstawowej, prawidłowe odczytywanie znaczenia czasowników operacyjnych, znajomość merytorycznych treści nauczania w szkole podstawowej oraz kształconych na tym etapie edukacji kompetencji warsztatu historyka.

Podczas zajęć studenci poznają zasady formułowania prawidłowej informacji zwrotnej oraz komunikacji i współpracy z uczniem, czy zespołem uczniów. Podczas zajęć studenci dowiadują się jak formułować poprawnie cele i kryteria sukcesu oraz jak sprawdzić, czy zostały one zrealizowane. Podczas zajęć studenci uczą się jak planować dział, poznają koncepcje “powerful knowledge”,: “Understanding by Design”, “Universal Design for Learning” oraz “wiedzy pierwszego i drugiego rzędu”.

Na zajęciach poruszany jest także aspekt uczenia myślenia chronologicznego oraz kształctowania pojęć historycznych, co w szczególności uczniom ze szkoły podstawowej przysparza wiele trudności.

Literatura:

- Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007.

- Chapman A, Knowing History in Schools.Powerful knowledge and the powers of knowledge, 2021.

- Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D. , Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

- Marzano R., Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012

- MaternickiJ., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993

- Ostrowska M., Jak formułować informację zwrotną, która buduje sprawczość i wiarę w siebie?, Głos Pedagogiczny, 11, 2021

- Pawlicki A., Wiedza wyzwalająca. Liberating knowledge, w: Polonistyka. Innowacje,15, 2022

- Sawiński J.P., Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, dobre rady. Poradnik dla nauczyciela, Warszawa 2014

- Szulc A., Nowa szkoła: zmianę warto zacząć przy tablicy, Rybna 2019

- Wiggins G., McTighe J., Understanding by Design, 2005

-Wojdon J., Techniki kreatywnego myślenia w kształtowaniu pojęć historycznych (link: https://www.academia.edu/22763872/Techniki_kreatywnego_my%C5%9Blenia_w_kszta%C5%82towaniu_poj%C4%99%C4%87_historycznych)

-Wójcik A., Podstawy dydaktyki dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela : podręcznik akademicki do wykładów i ćwiczeń, Lublin 2019

- Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, pod red. J. Maternickiego, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie:

- zagadnienie edukacji włączającej, a także sposoby realizacji zasady inkluzji;

- zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów i wynikające z nich zadania szkoły dotyczące dostosowania organizacji procesu kształcenia i

wychowania;

- treści nauczania historii oraz typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem;

- sposoby formułowania informacji zwrotnej

- zagadnienia związane z planowania działu

- warsztat pracy: właściwe wykorzystanie czasu lekcji oraz doboru metod i form pracy właściwych dla nauczania we wszystkich typach szkół;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego;

- zorganizować pracę uczniów;

- zaprojektować dział

- udzielić poprawnej informacji zwrotnej

- podejmować pracę z uczniami rozbudzającą ich zainteresowania przeszłością, historią kraju i świata oraz rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie dobierać treści nauczania, zadania i formy pracy w ramach samokształcenia oraz promować osiągnięcia uczniów;

- skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych działań edukacyjnych uczniów;

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

- twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów;

- podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia w edukacji włączającej;

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć oraz kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności. Obie trzeba zaliczyć, o ile prowadząca nie zwolni z tego obowiązku)

- aktywność na zajęciach

- przygotowanie do zajęć (znajomość materiałów zadanych przed zajęciami)

- wykonanie pracy zaliczeniowej: zaplanowanie jednego działu dla klasy w szkole podstawowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kroll, Barbara Łochowska
Prowadzący grup: Barbara Łochowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)