Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka ewaluacji efektów kształcenia w szkole podstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-L-SN-DEK-POD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka ewaluacji efektów kształcenia w szkole podstawowej
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, fakultatywne
Przedmioty Historii I stopnia, specjalizacji nauczycielskiej
Przedmioty Historii I stopnia, specjalizacji nauczycielskiej (program od 2020)
Przedmioty Historii I stopnia, specjalizacji nauczycielskiej, WOS (program od 2020)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia obowiązkowe dla studentów realizujących program specjalizacji nauczycielskiej na studiach I stopnia na kierunku “Historia”. Zajęcia poświęcone zagadnieniu ewaluacji na lekcjach historii w szkole podstawowej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone ewaluacji procesu kształcenia na lekcjach historii w szkole podstawowej. Ich tematyka obejmować będzie nie tylko umiejętność konstruowania sprawdzianów, prac i zadań (sprawdzających przede wszystkim umiejętności złożone i łączących je z wiadomościami poznanymi w czasie zajęć i na lekcjach wcześniejszych), ale także ewaluacji, na podstawie której przyszli nauczyciele będą mogli dowiedzieć się o postępach ucznia oraz wdrożyć zmiany w pracy z uczniami i udoskonalić dotychczas stosowane rozwiązania dydaktyczne. Studenci będą się uczyć jak wykorzystać ewaluację w procesie diagnozowania mocnych i słabych stron uczniów, oraz stopnia osiągania założonych celów.

Elementem zajęć będzie rozwijanie umiejętności dawania informacji zwrotnej uczniom wynikającej z przeprowadzonej ewaluacji, bowiem ocenianie jest jednym z elementów procesu kształcenia i jako takie nie powinno zamykać się na enigmatycznym podaniu oceny.

Literatura:

- Arends R.I., Uczymy się nauczać, Warszawa 2000

- Bieniek M., Dydaktyka historii.Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007

- Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008

- Petty G., Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, Sopot 2010

- Ripp P., Uczyć (się) z pasją. Jak sprawić, aby uczenie (się) było fascynującą podróżą, Warszawa 2017

- Sawiński J.P., Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, dobre rady. Poradnik dla nauczyciela, Warszawa 2014

- Sterna D., Uczę (się) w szkole, Warszawa 2014

- Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza

po zakończeniu zajęć student zna i rozumie:

– rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej;

– ocenianie i jego rodzaje: ocenianie bieżące, semestralne i roczne, ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne; funkcje oceny;

– egzaminy kończące etap edukacyjny;

– sposoby konstruowania testów i sprawdzianów oraz innych narzędzi przydatnych w procesie oceniania uczniów w ramach przedmiotu historia;

– diagnozę wstępną grupy uczniowskiej i każdego ucznia w kontekście przedmiotu historia;

– potrzebę i metody strukturyzacji wiedzy;

– konieczność powtarzania i utrwalania wiedzy i umiejętności;

– zagadnienia związane ze sprawdzaniem i ocenianiem jakości kształcenia oraz jej ewaluacją;

– konieczność analizy i oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej;

– potrzebę kształtowania nawyków systematycznego uczenia się.

Umiejętności

po zakończeniu zajęć student potrafi:

– przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności ucznia;

– fachowo i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu;

– samodzielnie konstruować różne typy zadań;

– skonstruować sprawdzian służący ocenie danych umiejętności uczniów;

– analizować i oceniać przydatność publikowanych arkuszy testowych i sprawdzianów.

Kompetencje społeczne

po zakończeniu zajęć student gotów jest do:

– kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów;

– budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów;

– stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę.

– umacniania u uczniów zrozumienia dla konieczności ewaluacji ich osiągnięć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kroll, Barbara Łochowska
Prowadzący grup: Barbara Łochowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)