Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archiwistyka. Podstawy historii ustroju i instytucji XX - XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-L-SA-APHU
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka. Podstawy historii ustroju i instytucji XX - XXI w.
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I st., specjalizacji "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją" (pr. od 2019)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia dla studentów specjalizacji archiwalnej.

Skrócony opis:

Tematem tych zajęć jest zaprezentowanie studentom specjalizacji archiwalnej podstawowych informacji o historii ustrojów i instytucji państwowych w Europie i na świecie w XX wieku.

Pełny opis:

Warto pamiętać, ze systemy archiwalne nie istnieją w próżni, są produktami systemów politycznych, administracyjnych i prawnych funkcjonujących w danych państwach i społeczeństwach. Kiedy zastanawiamy się, dlaczego w różnych krajach archiwa funkcjonują odmiennie, to jest to w oczywisty sposób pochodna takiego a nie innego kierunku rozwoju w danych państwach ich systemów administracyjnych, politycznych, społecznych i politycznych.

Dlatego tematem tych zajęć będzie przedstawienie ewolucji ustrojów i instytucji państw europejskich i niektórych pozaeuropejskich w XX wieku, z których archiwami możemy realnie się spotkać.

Omówione zostaną podstawowe cechy charakterystyczne tych systemów oraz ich ewolucja w ciągu szeroko rozumianego XX wieku. Zostanie zwrócona uwaga na prawne uwarunkowania ewolucji tych systemów, a także na podstawowe zasady nimi kierujące, najczęściej wyrażane w konstytucjach lub innego rodzaju aktach zasadniczych.

Omówiony także zostanie rozwój instytucji poszczególnych państw, ze wskazaniem na dominujące kierunki ewolucji tychże instytucji.

Literatura:

- Jan Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2003

- Leszek Garlicki, Ustrój polityczny Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 1985

- Ewa Gdulewicz, System konstytucyjny Francji, Warszawa 2000

- Paweł Kaczorowski (red.), Nauka o państwie, Warszawa 2006;

- Jerzy Kowalski, Konstytucja Federacji Rosyjskiej a rosyjska i europejska tradycja konstytucyjna, Poznań 2009;

- Marcin Król, Historia myśli politycznej: od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 1998

- Tomasz Langer, Stany w USA: instytucje, praktyka, doktryna, Koszalin 1997

- Andrzej Pułło, System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1997

- Anthony Sampson, Anatomy of Britain, New York 1962

- Paweł Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Kraków 2003

- Wiesław Skrzydło, Ustroje państw współczesnych, Lublin 2007

- Stanisław Sulowski, Konstanty A. Wojtaszczyk (red.), System polityczny Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 2005

- Andrzej Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1999

Piotr Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 1998

- Maria Zmierczak, Sławomira Wronkowska (red.), Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, Poznań 1993

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu tego kursu studenci powinni mieć podstawową wiedze na temat charakteru ustrojów i instytucji najważniejszych państw Europy i świata.

Powinni rozumieć najbardziej podstawowe mechanizmy kierujące ewolucją tych systemów i instytucji.

Powinni mieć świadomość dlaczego w różnych krajach te systemy i instytucje rozwijały się odmiennie.

Powinni także rozumieć jaki jest wpływ ewolucji i kształtu tych instytucji i ustrojów na kształt i charakter prawa i instytucji odnoszących się do archiwistyki.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa zaliczenia będą obecność i aktywność. Na zakończenie zajęć planowane jest kolokwium sprawdzające wiedzę, które będzie podstawą dla wystawienia ocen.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kulecka, Michał Leśniewski
Prowadzący grup: Przemysław Pazik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematem tych zajęć jest zaprezentowanie studentom specjalizacji archiwalnej podstawowych informacji o historii ustrojów i instytucji państwowych w Europie i na świecie w XX wieku.

Pełny opis:

Warto pamiętać, ze systemy archiwalne nie istnieją w próżni, są produktami systemów politycznych, administracyjnych i prawnych funkcjonujących w danych państwach i społeczeństwach. Kiedy zastanawiamy się, dlaczego w różnych krajach archiwa funkcjonują odmiennie, to jest to w oczywisty sposób pochodna takiego a nie innego kierunku rozwoju w danych państwach ich systemów administracyjnych, politycznych, społecznych i politycznych.

Dlatego tematem tych zajęć będzie przedstawienie ewolucji ustrojów i instytucji państw europejskich i niektórych pozaeuropejskich w XX wieku, z których archiwami możemy realnie się spotkać.

Omówione zostaną podstawowe cechy charakterystyczne tych systemów oraz ich ewolucja w ciągu szeroko rozumianego XX wieku. Zostanie zwrócona uwaga na prawne uwarunkowania ewolucji tych systemów, a także na podstawowe zasady nimi kierujące, najczęściej wyrażane w konstytucjach lub innego rodzaju aktach zasadniczych.

Omówiony także zostanie rozwój instytucji poszczególnych państw, ze wskazaniem na dominujące kierunki ewolucji tychże instytucji.

Po zakończeniu tego kursu studenci powinni mieć podstawową wiedze na temat charakteru ustrojów i instytucji najważniejszych państw Europy i świata.

Powinni rozumieć najbardziej podstawowe mechanizmy kierujące ewolucją tych systemów i instytucji.

Powinni mieć świadomość dlaczego w różnych krajach te systemy i instytucje rozwijały się odmiennie.

Powinni także rozumieć jaki jest wpływ ewolucji i kształtu tych instytucji i ustrojów na kształt i charakter prawa i instytucji odnoszących się do archiwistyki.

2.00

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym przeprowadzanym na ostatnich zajęciach. Zaliczenie ma formę testu jednokrotnego wyboru, którego próg zaliczenia wynosi 60%. W przypadku niezaliczenia, poprawa będzie miała charakter kolokwium.

Zaliczenie na ocenę

Literatura:

Warto pamiętać, ze systemy archiwalne nie istnieją w próżni, są produktami systemów politycznych, administracyjnych i prawnych funkcjonujących w danych państwach i społeczeństwach. Kiedy zastanawiamy się, dlaczego w różnych krajach archiwa funkcjonują odmiennie, to jest to w oczywisty sposób pochodna takiego a nie innego kierunku rozwoju w danych państwach ich systemów administracyjnych, politycznych, społecznych i politycznych.

Dlatego tematem tych zajęć będzie przedstawienie ewolucji ustrojów i instytucji państw europejskich i niektórych pozaeuropejskich w XX wieku, z których archiwami możemy realnie się spotkać.

Omówione zostaną podstawowe cechy charakterystyczne tych systemów oraz ich ewolucja w ciągu szeroko rozumianego XX wieku. Zostanie zwrócona uwaga na prawne uwarunkowania ewolucji tych systemów, a także na podstawowe zasady nimi kierujące, najczęściej wyrażane w konstytucjach lub innego rodzaju aktach zasadniczych.

Omówiony także zostanie rozwój instytucji poszczególnych państw, ze wskazaniem na dominujące kierunki ewolucji tychże instytucji.

Po zakończeniu tego kursu studenci powinni mieć podstawową wiedze na temat charakteru ustrojów i instytucji najważniejszych państw Europy i świata.

Powinni rozumieć najbardziej podstawowe mechanizmy kierujące ewolucją tych systemów i instytucji.

Powinni mieć świadomość dlaczego w różnych krajach te systemy i instytucje rozwijały się odmiennie.

Powinni także rozumieć jaki jest wpływ ewolucji i kształtu tych instytucji i ustrojów na kształt i charakter prawa i instytucji odnoszących się do archiwistyki.

2.00

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym przeprowadzanym na ostatnich zajęciach. Zaliczenie ma formę testu jednokrotnego wyboru, którego próg zaliczenia wynosi 60%. W przypadku niezaliczenia, poprawa będzie miała charakter kolokwium.

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kulecka
Prowadzący grup: Michał Leśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)