Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żydzi pod zaborami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-JSL-ZPZ-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Żydzi pod zaborami
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Judaistyki I stopnia
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Zajęcia ogólnouniwersyteckie na Wydziale Historii (zapisy dostępne w rejestracji żetonowej)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wykład obowiązkowy dla studentów II roku programu (S1-JS) Historia i kultura Żydów I stopnia.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie studentom możliwie szerokiej wiedzy na temat dziejów i kultury Żydów pod zaborami oraz wybranych zagadnień monograficznych.

Pełny opis:

Granice chronologiczne i zakres treści wykładu jest opisany w indywidualnym sylabusie prowadzącego w danym cyklu dydaktycznym. Wykłady uzupełniają wiedzę zdobywaną przez studentów dzięki indywidualnej pracy oraz realizacji innych elementów programu. Wykłady prezentują na ogół również problematykę związaną z aktualnymi badaniami monograficznymi wykładowcy, dzięki czemu wprowadzają do dydaktyki akademickiej najnowsze ustalenia naukowe. W wykładach przekazywana jest także wiedza o stanie badań oraz nowych trendach metodologicznych. Studenci poznają różne szkoły naukowe i ich interpretacje.

Zob. sylabus osoby prowadzącej grupę zajęciową w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez wykładowcę w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma wiedzę na temat węzłowych zagadnień z dziejów Żydów zamieszkujących terytorium dawnej Rzeczypospolitej od jej rozbiorów aż do rozpoczęcia I wojny światowej;

- rozumie konteksty polityczne i społeczne życia wspólnot żydowskich na tym obszarze geograficznym i w zakresie chronologicznym;

- jest świadom znaczenia przemian kulturowych i religijnych, jakie przechodziła społeczność żydowską w tym okresie;

- ma wiedzę o udziale Żydów w życiu kulturalnym, naukowym i politycznym.

Umiejętności

- potrafi scharakteryzować główne problemy badawcze z zakresu historii politycznej i historii kultury Żydów pod zaborami;

- poprawnie stosuje pojęcia określające instytucje żydowskie i inne zjawiska w dziewiętnastowiecznej historii Żydów;

- posługuje się wiedzą o przeszłości Żydów pod zaborami w zakresie syntetycznym, w celu przedstawienia znaczenia XIX stulecia dla współczesnej kondycji diaspory i państwa Izrael.

Kompetencje społeczne

- zauważa i pojmuje charakterystyczną różnorodność metodologii badań nad kulturą i historią Żydów;

- zauważa i rozumie złożoność wzajemnych relacji Żydów z nieżydowskim otoczeniem społecznym i rolę, jaką odgrywa w nich ideologia antysemityzmu;

- rozumie powstanie i krytycznie odnosi się do stereotypów Żyda w XIX wieku;

- dostrzega i docenia zróżnicowanie życia żydowskiego w XIX wieku.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od wykładowcy.

Zob. sylabus osoby prowadzącej grupę zajęciową w danym cyklu dydaktycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Antosik-Piela, Artur Markowski
Prowadzący grup: Artur Markowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Antosik-Piela, Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)