Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy informatyczne zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-ZBD-D4SIZ
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne zarządzania
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: BD-DZIENNE II STOPNIA - semestr 4 rok 2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonalnością Systemów Informatycznych Zarządzania (SIZ) i kluczowymi procesami w działalności przedsiębiorstw wspieranymi przez narzędzia informatyczne. Studenci w ramach zajęć poznają narzędzie Comarch ERP Optima jako przykładowy zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

1. Rodzaje systemów informatycznych wspierających działalność przedsiębiorstw.

2. Korzyści dla przedsiębiorstw wynikające z zastosowania SIZ.

3. Generacje zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania.

4. Zakładanie i konfiguracja firmy w Comarch ERP Optima.

5. Dane słownikowe systemu. Wprowadzanie listy banków, zakładanie rejestrów bankowych, wprowadzanie kontrahentów.

6. Operacje kasowo-bankowe. Preliminarz płatności i zapisy kasowo-bankowe.

7. Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima.

8. Bilans otwarcia. Karty ewidencyjne towarów, ustalanie warunków sprzedaży dla kontrahentów.

9. Rejestracja faktur zakupu i sprzedaży. Faktury zaliczkowe i faktury pro-forma.

10. Obsługa magazynów, przyjęcia i wydania zewnętrzne.

11. Procesy kadrowo-płacowe w Comarch ERP Optima.

12. Definiowanie kalendarza czasu normatywnego.

13. Rejestracja i zatrudnienie pracownika. Definiowanie listy płac, naliczanie wypłat.

14. Business Intelligence (BI) – wsparcie procesów podejmowania decyzji.

Literatura:

1. Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarzadzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2013

2. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, Tom I i II, PWN, Warszawa 2013.

3. Materiały szkoleniowe dostępne na stronie: https://www.comarch.pl/erp/comarch-optima.

4. Zasoby sieci Internet związane z problematyką zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

Zna rodzaje systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Zna obszary działalności przedsiębiorstw, których wsparcie jest kluczowe dla poprawy wydajności procesów. Rozumie potrzeby stosowania narzędzi wspierających procesy zarządzania.

Umiejętności

Zna funkcjonalność przykładowego narzędzia wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Potrafi zdefiniować potrzeby przedsiębiorstw wymagające wsparcia systemu informatycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia praktyczne przy komputerze z wykorzystaniem oprogramowania Comarch ERP Optima.

Kryteria oceniania:

- zadania wykonywane w ramach zajęć, aktywność na zajęciach

- sprawdzian na koniec semestru

Sprawdzian - ocena pozytywna, gdy odpowiedź jest udzielona w 50% lub więcej.

Brak możliwości poprawy pozytywnych ocen.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zborowski
Prowadzący grup: Marek Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zborowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)