Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-ZBD-D4EKIN
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia informacji
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: BD-DZIENNE II STOPNIA - semestr 4 rok 2
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot Ekonomia Informacji koncentruje się na badaniu ekonomicznych aspektów informacji w społeczeństwie. Studenci poznają definicje i teorie ekonomii informacji, a także omawiane są zagadnienia takie jak asymetria informacji, ryzyko utraty bezpieczeństwa informacji oraz wpływ cyfryzacji na gospodarkę. Kurs obejmuje również tematy związane z analizą danych, sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem, modele biznesowe w gospodarce informacyjnej, big data, Internetem rzeczy, technologią blockchain oraz marketingiem i handlem elektronicznym w erze mediów cyfrowych. Studenci zdobywają wiedzę na temat roli informacji i technologii w współczesnej gospodarce oraz ich wpływu na społeczeństwo.

Pełny opis:

Ekonomia informacji to dziedzina nauki, która bada ekonomiczne aspekty produkcji, dystrybucji i wykorzystania informacji w społeczeństwie. Na wykładach student zapozna się z poniższymi zagadnieniami:

1) Pojęcie ekonomii informacji w definicjach naukowych. W tym obszarze prezentowane będą różne definicje ekonomii informacji, aby zrozumieć jej znaczenie i zakres.

2) Ekonomia informacji w naukach ekonomicznych:

- Omawiane są podstawowe koncepcje i teorie z zakresu ekonomii informacji oraz jej miejsce w dziedzinie ekonomii.

4. Asymetria informacji:

- Badane są sytuacje, w których jedna strona transakcji posiada więcej informacji niż druga, co może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji ekonomicznych.

5. Ryzyko utraty bezpieczeństwa informacji:

- Skupia się na zagadnieniach związanych z ochroną informacji przed utratą i nieuprawnionym dostępem.

6. Gospodarka cyfrowa 4.0:

- Omawiana jest transformacja gospodarki, która wynika z cyfryzacji i wykorzystania zaawansowanych technologii.

7. Badania rynku:

- Badania rynku są istotnym narzędziem w gospodarce informacyjnej, pomagają zrozumieć potrzeby i preferencje konsumentów.

8. Analityka danych i sztuczna inteligencja:

- Przedstawiane są techniki analizy danych i rola sztucznej inteligencji w przetwarzaniu informacji.

9. Gospodarka informacyjna cyberbezpieczeństwa:

- Skupienie na bezpieczeństwie informacji w erze cyfrowej i zagrożeniach związanych z cyberatakami.

10. Gospodarka informacyjna:

- Szersze omówienie pojęcia gospodarki informacyjnej i jej wpływu na rozwój społeczeństwa.

11. Cyfrowe modele biznesowe w gospodarce informacyjnej:

- Przedstawiane są nowoczesne modele biznesowe oparte na technologii i informacjach.

12. Big data:

- Wprowadzenie do big data jako obszaru, który ma ogromny wpływ na gromadzenie i analizę danych.

13. IoT (Internet rzeczy):

- Omawiane są aspekty związane z internetem rzeczy i jego znaczenie w gospodarce informacyjnej.

14. Technologia Blockchain:

- Przedstawienie technologii blockchain jako narzędzia do bezpiecznego przechowywania i przesyłania informacji.

15. Marketing i reklama w nowych mediach - gospodarka informacyjna:

- Analiza strategii marketingowych i reklamowych w erze mediów cyfrowych.

16. Handel elektroniczny i przetwarzanie płatności internetowych a gospodarka informacyjna:

- Skupienie na handlu elektronicznym i sposobach przetwarzania płatności online.

17. Metawers:

- Przedstawienie koncepcji metawers jako nowego etapu rozwoju internetu i informacji.

Na wykładzie z ekonomii informacji studenci zdobywają wiedzę na temat roli informacji i technologii w dzisiejszej gospodarce oraz ich wpływu na procesy gospodarcze i społeczne.

Literatura:

1. Józef Olszewski, Ekonomia Informacji, PWE.

2. Agnieszka Szewczyk Ekonomia, Dzielenie się informacją czyli jaką moc ma słowo.

3. Deszczyński, P., (red.) (2020) Ekonomia informacji. Wydawnictwo PTPN. Poznań.

4. Deszczyński P., (red.) (2016) Public relations. Wydawnictwo UEP. Poznań.

5. Stiglitz, J. (2002) Information and the Change in the Paradigm in Economics. The American Economic Review, vol. 92, no. 3, pp. 460‒501.

6. Zawiślińska, I., Chmielewska, A., & Kondrat, M. (2023). ASYMETRIA INFORMACJI NA RYNKU TELEWIZYJNYM. Nauki Ekonomiczne, 38. https://doi.org/10.19251/ne/2023.38(5),

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

Zrozumienie roli informacji:

a) Studenci rozumie znaczenie informacji w gospodarce i społeczeństwie, zdobywając wgląd w to, jak informacje wpływają na procesy ekonomiczne.

b) Studenci potrafią identyfikować i rozumieć sytuacje, w których jedna strona transakcji posiada więcej informacji niż druga, co ma znaczenie w ekonomii i biznesie.

c) Studenci zdobywają wiedzę na temat badania rynku i analizy trendów, co jest istotne w procesach podejmowania decyzji biznesowych.

d) Studenci zrozumieją znaczenie danych jako aktywów w gospodarce informacyjnej i uczy, jak nimi zarządzać i wykorzystywać.

e) Przygotowanie do przyszłej kariery: Efekty uczenia się obejmują również zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych w przyszłej karierze zawodowej w obszarach związanych z ekonomią informacji i technologią.

Metody i kryteria oceniania:

• Zaliczanie ćwiczeń – prezentacja minimum 4 z przedmiotu podnosi ocenę o 0,5

• Egzamin pisemny – pytania zamknięte jednokrotnego wyboru- 15 pytań zalicza 8 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielewska, Marlena Kondrat
Prowadzący grup: Aleksandra Chmielewska, Marlena Kondrat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielewska, Marlena Kondrat
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)