Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

CSR - raportowanie niefinansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-ZBD-D4CSR
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: CSR - raportowanie niefinansowe
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: BD-DZIENNE II STOPNIA - semestr 4 rok 2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstw jest wdrażanie w strategię firmy zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednym z jej elementów jest otwarte informowanie społeczeństwa, pracowników, lokalnych społeczności o działaniach przedsiębiorstwa, poprzez publikowanie raportów niefinansowych. Prezentowanie praktyk CSR jest niezwykle istotne w zakresie integracji czynników społecznych, środowiskowych i ekonomicznych w codziennej działalności biznesowej.

Pełny opis:

Konkurencja, wymagania konsumentów oraz oczekiwania rynku stały się w XXI wieku ważnym aspektem kształtowania relacji organizacji z otoczeniem biznesowym i społecznym. Nowoczesny i odpowiedzialny biznes poszukuje korelacji pomiędzy elementami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi w obszarze, w jakim funkcjonuje firma. Kompleksowe strategie rozwoju przedsiębiorstw ujmują w swoich raportach działania społecznej odpowiedzialności biznesu. Spowodowało to, że analizy finansowe zostały wzbogacone o raporty społeczne ukazujące konkretne działania i programy społeczne w jakie angażuje się przedsiębiorstwo. Zaprezentowanie działań wspierających i współpracujących z otoczeniem firmy stanowi wskazanie istoty relacji czynników społeczno-środowiskowych na równi w realizacji z polityką rozwoju jak i czynnikami ekonomicznymi. Prezentowanie doświadczenia w zakresie integracji czynników społecznych i środowiskowych w działalności biznesowej przyczynia się do budowania wiarygodności oraz transparentności polskiego rynku. Istotę raportowanie działań z zakresu CSR potwierdza podpisana w grudniu 2016 r. nowelizacja ustawy o rachunkowości nakładająca obowiązek raportowania niefinansowego przez największe spółki i grupy notowane na giełdzie, banki, fundusze inwestycyjne i inne jednostki zainteresowania publicznego w Polsce.

Literatura:

1.Raporty Społeczne Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

2. Raportowanie Niefinansowe Poradnik dla raportujących. Wydanie II Poprawione, 2017 r

3. G4 Wytyczne dotyczące raportowania

4. Raportowanie_Informacji_niefinansowych_Raport_MF_2019.pdf

5. Rojek-Nowosielska M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Model, diagnoza, ocena. Wydawnictwo Uniwersytetu

Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2017.

6.Lulewicz-Sas, A. Ewaluacja społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej,

Białystok, 2016

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

- metody i zadania raportowania niefinansowego

- korzyści płynące z raportowania niefinansowego

- znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

- istota i znaczenie raportowania niefinansowego

Umiejętności

- analiza wybranych obszarów danych niefinansowych, z uwzględnieniem perspektywy CSR

- interpretacja raportów niefinansowych

- wskazanie pozycji rynkowej firmy na podstawie raportów społecznych

Inne kompetencje

- opracowanie badania weryfikującego pozycję firmy w ujęciu ekonomiczno-społecznym

Metody i kryteria oceniania:

Obecność

Aktywność

Wykonanie projektów

Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Opolska-Bielańska
Prowadzący grup: Agata Opolska-Bielańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Opolska-Bielańska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)