Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie metadanymi w bazach danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-ZBD-D3ZMBD
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie metadanymi w bazach danych
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: BD-DZIENNE II STOPNIA - semestr 3 rok 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Metadane: pojęcie, typologia, funkcje. Metadane w systemach zarządzania bazami danych. Wymiana metadanych między systemami zarządzania informacją. Syntaktyka, semantyka, pragmatyka metadanych. Standardy metadanych. Zastosowanie technik uczenia maszynowego w generowaniu metadanych.

Pełny opis:

Opis w j. polskim

Metadane: pojęcie, rodzaje, funkcje. Metadane w systemach zarządzania bazami danych.

Źródła metadanych (metadane generowane ręcznie i automatycznie).

Standardy metadanych (syntaktyka, semantyka i pragmatyka metadanych).

Jakość metadanych i wymagania dla metadanych.

Wymiana metadanych w systemach zarządzania informacją. Interoperacyjność metadanych, protokół OAI-PMH, konwersja metadanych.

Metadane dla zasobów archiwalnych, obiektów kulturalnych, produkcji wydawniczej. Metadane obiektów multimedialnych. Metadane w systemach informacji geograficznej.

Metadane stron WWW i ich rola w pozycjonowaniu stron internetowych; dobre i negatywne praktyki SEO.

Semantyczny web i semantyczne wyszukiwanie. Ontologie. Standardy semantycznego webu: RDF, OWL.

Zastosowanie technik uczenia maszynowego w generowaniu metadanych. Przetwarzanie języka naturalnego, modelowanie tematyczne (latent semantic annotation, latent dirichlet allocation, non-negative matrix factorization).

Literatura:

1. Biblioteka cyfrowa jako repozytorium OAI-PMH, dostęp: https://confluence.man.poznan.pl/community/pages/viewpage.action?pageId=30146733.

2. Brachfogel A.: Terminy metadanych DCMI - nowe zalecenie dla metadanych Dublin Core. "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2010, nr 1, s. 57-64.

3. Bystranowski, P., Dranseika, V., & Żuradzki, T.: Half a century of bioethics and philosophy of medicine: A topic‐modeling study. Bioethics 2022, 36, 902–925.

https://doi.org/10.1111/bioe.13087.

4. Date C.J.: Wprowadzenie do systemów baz danych. Wyd. 2 całkowicie zm. Warszawa 2000.

5. Enge E. i in.: Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych. Wyd. 3. Gliwice 2016.

6. Gartner, Richard: Metadata: shaping knowledge from antiquity to the semantic web. New York 2016.

7. Gilliland, Anne J.: „Setting the Stage”. In Introduction to Metadata, edited by Murtha Baca. 3rd ed. Los Angeles: Getty Publications, 2016. http://www.getty.edu/publications/intrometadata/setting-the-stage/

8. Goczyła K.: Ontologie w systemach informatycznych. Warszawa 2011.

9. Haynes D.: Metadata, Ethics and Trust, dostęp: https://cdn.ymaws.com/www.cilip.org.uk/resource/collection/C165DDC7-25C3-411B-8137-1BC2A293200B/catalogue_and_index_issue_191_june_2018_haynes_metadata_ethics_trust.pdf

10. Introduction to Metadata, edited by Murtha Baca. 3rd ed. Los Angeles: Getty Publications, 2016. http://www.getty.edu/publications/intrometadata/setting-the-stage.

Lane H., Howard C., Hapke H.M.: Przetwarzanie języka naturalnego w akcji : rozumienie, analiza i generowanie tekstu w Pythonie na przykładzie języka angielskiego. Warszawa 2021.

11. Materska K.: Informacja w organizacjach społeczeństwa i wiedzy. Warszawa 2007.

12. Nahotko M.: Jakość metadanych opisowych i możliwości ich współdziałania, „Biuletyn EBIB” 2018, nr 2 (179), dostęp: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/625.

13. Nahotko M.: Metadane: sposób na uporządkowanie internetu. Kraków 2004.

14. Roszkowski M.: Formaty danych strukturalnych w zasobach World Wide Web. „ZIN – Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne” 2017, nr 2, s. 46-72.

15. Roszkowski M.: Linked Data – model danych powiązanych w Semantic Web. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2010 nr 2, s. 52-68.

16. Sciore E.: Database design and implementation. Hoboken 2009.

17. Słownik terminologii metadanych, dostęp: http://skryba.inib.uj.edu.pl/~nahotko/metadane/slownik.htm

18. Terminy Metadanych DCMI, dostęp: https://www.bn.org.pl/download/document/1261049421.pdf

19. Virgilio R. de i in.: Semantic web information management: a model-based perspective. Dordrecht; New York 2010.

20. Zeng Marcia Lei Jian Qin: Metadata. 2nd edition. Chicago 2016.

Efekty uczenia się:

Opis w j. polskim

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

Zna pojęcie, funkcje, typologię i wybrane standardy metadanych.

Umiejętności

Potrafi sporządzić metadane dla różnych typów dokumentów oraz wykorzystać dostępne oprogramowanie do zarządzania metadanymi.

Inne kompetencje

Potrafi dokonać krytycznej oceny oraz doskonalić swoje umiejętności w zakresie korzystania ze źródeł informacji

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, test pisemny.

Dozwolona liczba nieobecności – 3 (bez usprawiedliwienia). Każdą następną nieusprawiedliwioną nieobecność należy zaliczyć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Jachimczyk
Prowadzący grup: Adam Jachimczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)