Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy baz danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-ZBD-D3SBD
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy baz danych
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: BD-DZIENNE II STOPNIA - semestr 3 rok 2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie w problematykę baz danych. Wykład zawiera przegląd problematyki baz danych - modeli danych i ich implementacji.

Zajęcia praktyczne ukierunkowane są na poznanie modeli relacyjnych baz danych oraz baz NoSQL. Obejmują zagadnienia przetwarzania danych - od postawienia problemu przez modelowanie struktury danych wraz z jej optymalizacją do analizy danych.

Pełny opis:

Wykład:

- Wprowadzenie w problematykę baz danych - definicje, elementy i właściwości baz danych. Modele danych. Wymagania, elementy implementacji

- Modele danych, pojęcia podstawowe, wstęp do algebry relacji, obszary zastosowania poszczególnych modeli

- Relacyjne bazy danych - elementy, wymagania sformalizowane

- Bazy obiektowe - podstawowe pojęcia, cechy obiektowości, schemat działania, formalizacja i standardy, implementacja

- Bazy nierelacyjne a relacyjne - bazy NoSQL. in-memory, klucz-wartość, rozproszone, dokumentowe /XML

- Operacje i transakcje - własności transakcji

- Bazy a rejestry, hurtownie danych - architektura, obszary zastosowań, mechanizmy optymalizacji

- Dane nieustrukturyzowane, rejestry rozproszone, blockchain jako rozproszona baza danych

- AI w systemach baz danych - bazy autonomiczne i wektorowe

Ćwiczenia (zajęcia praktyczne):

Zadania na przykładowej bazie danych:

- realizacja zapytań,

- modelowanie, tworzenie i czytanie schematów ERD z wykorzystaniem narzędzi online,

- wizualizacja zapytań.

Miejsca występowań baz danych na przykładach praktycznych

Omówienie struktury baz danych na przykładzie CMS Wordpress

Zaznajomienie się z phpMyAdmin

Zastosowanie PDO Crud do tworzenia interfejsu aplikacyjnego do bazy danych

Wizualizacja zapytań wysyłanych do bazy danych

Tworzenie, odczytywanie, aktualizowanie i usuwanie danych

Operatory porównania i logiczne

Zapytania SQL

Konstruowanie zapytań

Konstruowanie zapytań typu SELECT

Zastosowanie filtrów WHERE

Sortowanie wyników

Wykorzystanie funkcji agregujących (np. SUM, AVG, COUNT)

Joinowanie i relacje

Zrozumienie pojęcia relacji w bazach danych

Wykorzystanie JOIN do łączenia tabel

Rodzaje joinów (INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN)

Modelowanie danych

Tworzenie schematów ERD (Entity-Relationship Diagrams)

Narzędzia online do modelowania (np. draw.io)

UML (Unified Modeling Language)

Zaznajomienie się z UML

Tworzenie diagramów Use Case

Rozważanie aspektów funkcjonalności systemu z perspektywy użytkowników i aktorów

Praktyczne przykłady

Literatura:

- Elmasri R., Shamkant B. N., Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion 2019.

- Rogulski M., Bazy danych dla studentów: podstawy projektowania i języka SQL, Warszawa, WITKOM (Salma Press), 2012.

- Sadalage P.J., Fowler M., NoSQL. Kompendium wiedzy., Helion, 2015

- Pelikant A, Bazy danych. Pierwsze starcie, Helion 2009

- Harrison G., NoSQL, NewSQL i BigData. Bazy danych następnej generacji, Helion 2018

- MySQL 8.0 Reference Manual, https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/.

- Jurkiewicz Z. Bazy danych, https://mst.mimuw.edu.pl/lecture.php?lecture=bad

- The integration of artificial intelligence into database systems (AI-DB integration review) (DOI:10.5121/ijci.2023.1206012)

Efekty uczenia się:

Wiedza

- rozumie modele baz danych

- zna zasady tworzenia baz danych

- zna przeznaczenie i podstawowe instrukcje języka SQL

- potrafi proponować modele bazodanowe do zdefiniowanych wymagań

- potrafi krytycznie oceniać modele bazodanowe w kontekście ich zastosowań

Umiejętności

- posiada zdolność samodzielnego studiowania dokumentacji na temat baz danych i prawidłowej interpretacji zachodzących zjawisk w tym obszarze

- dzięki zajęciom praktycznym umie pisać zapytania SQL do bazy danych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Ocena pozytywna od 50% prawidłowych odpowiedzi na egzaminie

Ćwiczenia: Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) + zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Balcerzak, Tomasz Kulisiewicz
Prowadzący grup: Adam Balcerzak, Tomasz Kulisiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Balcerzak, Tomasz Kulisiewicz
Prowadzący grup: Adam Balcerzak, Tomasz Kulisiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)