Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proces zasilania informacyjnego baz danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-ZBD-D3PZID
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proces zasilania informacyjnego baz danych
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: BD-DZIENNE II STOPNIA - semestr 3 rok 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zagadnieniem zasilania w dane baz danych wykorzystywanych we wspomaganiu podejmowania decyzji w organizacji.

Przedmiot powiązany jest zagadnieniami prezentowanymi na przedmiotach t.j. Zarządzanie oraz technologie informacyjne.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie przedstawienie studentom podstawowych zagadnie z obszaru:

• Cykl życia inżynierii danych

• Generowanie - systemy źródłowe,przechowywanie

• Pozyskiwanie, przekształcanie, serwowanie danych

• Główne nurty w cyklu życia inżynierii danych

• Bezpieczeństwo i zarządzanie danymi

• DataOps i architektura danych

• Orkiestracja i inżynieria oprogramowania

Ćwiczenia poświęcone są zaprezentowaniu, w oparciu o ćwiczenia z wykorzystaniem MS Access sposobów pracy z danymi:

• zakładanie bazy i tworzenie tabel,

• tworzenie relacji między tabelami,

• tworzenie zapytań – kwerendy,

• importowanie danych do bazy,

• tworzenie podstawowych formularzy,

• tworzenie prostych raportów.

Literatura:

- Reis J., Housley M.,Inżynieria danych w praktyce. Kluczowe koncepcje i najlepsze technologie, Helion, Gliwice 2023,

• Ullman J.D., Jurkiewicz M., Widom J., Podstawowy wykład z systemów baz danych, Warszawa 2000.

• Ullman J.D., Widom J., Meryk R., Podstawowy kurs systemów baz danych, Gliwice 2011.

Efekty uczenia się:

Na drodze realizacji przedmiotu student:

Wiedza:

- posiada podstawową wiedze z zakresu zarzadzania danymi w organizacji,

- rozumie podstawowe pojęcia związane z wykorzystaniem danych w organizacji.

Umiejętności:

- potrafi zaprojektować prosty schemat danych,

Inne kompetencje:

- rozumie zagadnienie zarządzania danymi w organizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Test, 30 pytań, pytania z zakresu konwersatorium, pytania zamknięte, 4 odpowiedzi, tylko jedna poprawna, 60% zalicza.

Test realizowany w sali na kartce lub w sali na platformie Kampus 2 na własnym sprzęcie komputerowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zborowski
Prowadzący grup: Marek Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zborowski
Prowadzący grup: Marek Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)