Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Infometria, webometria, bibliometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-ZBD-D3IWB
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Infometria, webometria, bibliometria
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: BD-DZIENNE II STOPNIA - semestr 3 rok 2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problematyką wykorzystania metod ilościowych w badaniach dotyczących obiegu informacji w nauce (bibliometria, informetria) oraz w środowisku sieciowym (webometria). Studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami, miarami oraz technikami ich obliczania, jak również narzędziami wykorzystywanymi do prowadzenia tego typu badań (gromadzenie, przetwarzanie i analiza).

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

▪ doskonalenie warsztatu naukowego, pozwalając na śledzenie najnowszych trendów badawczych, docieranie do wartościowych kontaktów naukowych, czy prowadzenie zestawień porównawczych;

▪ umiejętne pozyskiwanie, rejestrowanie, filtrowanie, organizowanie i wyświetlanie relewantnych informacji z dużych zbiorów;

▪ wykorzystanie naukowych baz danych do kompleksowych analiz naukometrycznych dotyczących profili zarówno pojedynczych badaczy, instytucji, jak i krajów oraz regionów.

Ćwiczenia poświęcone są:

▪ przygotowaniu studentów do samodzielnego i efektywnego korzystania z narzędzi oferujących dostęp do aktualnego, światowego dorobku naukowego, zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi kryteriów oceny źródeł informacji oraz z podstawowymi aspektami upowszechniania wyników badań naukowych;

▪ pogłębieniu bibliometrycznej umiejętności przygotowania i opracowania wybranych aspektów komunikacji naukowej oraz publicznej i sprawnej prezentacji wyników przeprowadzonych analiz.

Literatura:

1. Nowak P.: Bibliometria, webometria, podstawy, wybrane zagadnienia. Wyd. 2 popr. Poznań 2008.Roemer, R. C., & Borchardt, R. (2015). Meaningful metrics: a 21st-century librarian's guide to bibliometrics, altmetrics, and research impact. American Library Association.

2. Thelwall, M., Haustein, S., Larivière, V., & Sugimoto, C. R. (2013). Do altmetrics work? Twitter and ten other social web services. PloS one, 8(5), e64841.

3. Thelwall, M. (2012). A history of webometrics. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology, 38(6), 18-23.

4. Ball, R. (2017). An introduction to bibliometrics: New development and trends. Chandos Publishing.

5. Andrés, A. (2009). Measuring academic research: How to undertake a bibliometric study. Elsevier.

6. Björneborn, L., & Ingwersen, P. (2004). Toward a basic framework for webometrics. Journal of the American society for information science and technology, 55(14), 1216-1227.

7. Holmberg, K. J. (2015). Altmetrics for information professionals: Past, present and future. Chandos Publishing.

8. Literatura polecana studentom na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Student:

▪ posiada wiedzę o źródłach, metodach i narzędziach wykorzystywanych w informetrii, bibliometrii i webometrii;

▪ rozumie stosowane miary ilościowe oraz wskaźniki;

▪ potrafi postawić pytanie oraz znaleźć odpowiedź korzystając z narzędzi i danych;

▪ rozumie podstawowe prawa;

▪ potrafi zastosować odpowiednie dane i wskaźniki w zależności od kontekstu.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Metody: wykład, dyskusja

Kryteria oceniania:

▪ warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładu, jest pozytywna ocena z ćwiczeń;

▪ zaliczenie na ocenę (50% ocena z ćwiczeń, 50% test końcowy).

Ćwiczenia

Metody: prezentacja z omówieniem, dyskusja,

Kryteria oceniania:

▪ zaliczenie na ocenę (70% ocena z prezentacji końcowej, 30% aktywność/obecność na ćwiczeniach);

▪ dopuszczona jedna nieobecność nieusprawiedliwiona; przy większej liczbie nieobecności tematy należy zaliczyć indywidualnie; 50% i więcej nieobecności powoduje nieklasyfikowanie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Buczek, Bartłomiej Więckowski
Prowadzący grup: Jolanta Buczek, Bartłomiej Więckowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Buczek, Bartłomiej Więckowski
Prowadzący grup: Jolanta Buczek, Bartłomiej Więckowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)