Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne księgarstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-PW-Z2WK
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne księgarstwo
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-ZAOCZNE II STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Czy bycie księgarką/księgarzem to misja czy zawód? Co to są księgarnie kameralne i czym różnią się od księgarni sieciowych? Na czym zbudować sukces księgarni i jak nią na co dzień zarządzać? W trakcie zajęć postaramy się wspólnie i z udziałem gości odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.

Pełny opis:

Podczas zajęć, wraz z zaproszonymi gośćmi, postaramy się przyjrzeć sytuacji polskich księgarń, dokonać ich klasyfikacji i zdefiniować ich typy. Będziemy zastanawiali się, co jest kluczem do sukcesu księgarni. Czy księgarnie mają współcześnie jakąś misję. Zastanowimy się nad tym, czy warto kopiować zachodnie rozwiązania i co czeka rynek księgarski w przyszłości.

Jak powinno się kształtować ofertę w różnych typach księgarń

Czy oferta powinna być dostosowana do grupy docelowej, lokalizacji i gustu księgarki/księgarza

Jak budować i animować społeczność wokół księgarni

Jak współpracować z wydawcami i dystrybutorami

Jak nawiązywać relacje z pisarkami i pisarzami i innymi twórczyniami/twórcami kultury

Współpraca między księgarzami na podstawie Kolektywu Księgarzy Kameralnych

Best practices ze świata

Kreowanie nowych modeli czytelnictwa

Wizyty w księgarniach

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1.Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę , obejmującą terminologię i metodologię z zakresu bibliologii i informatolgii, w zakresie dotyczącym tematyki pracy magisterskiej.

2.Ma uporządkowaną , pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu bibliologii i informatologii, zwłaszcza w obszarze badawczym, którego dotyczy przygotowywana praca magisterska.

3. Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych, obejmującą bibliologię i informatologię, szczególnie w zakresie odpowiadającym tematyce pracy magisterskiej.

4. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych typów obiektów informacyjnych będących przedmiotem badań studenta.

5.Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, przestrzega ich w prowadzonych badaniach i przygotowywaniu pracy magisterskiej.

UMIEJĘTNOŚCI

1.Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy dla potrzeb badań własnych.

2.Posiada pogłębione umiejętności badawcze , obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów , dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych (o ile wymaga tego tematyka badań), opracowywanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie bibliologii i informatologii oraz dyscyplin naukowych , właściwych dla informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

3.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie bibliologii i informatologii.

4.Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację obiektów informacyjnych w świetle wiedzy bibliologicznej i informatologicznej, stosując oryginalne podejścia , uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno- kulturowym, w zakresie odpowiadającym potrzebom pracy magisterskiej.

5.Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę instytucji informacyjnych z punktu widzenia bibliologii i informatologii, stosując oryginalne podejścia , uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno- kulturowym, w zakresie odpowiadającym potrzebom przygotowywanej pracy magisterskiej.

6.Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania , z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań w zakresie bibliologii i informatologii - w odniesieniu do tematyki badawczej poruszanej w pracy magisterskiej.

7.Potrafi porozumiewać się z ustnie i pisemnie ze specjalistami w zakresie bibliologii i informatologii oraz z dziedzin nauki i dyscyplin naukowych pokrewnych, w języku polskim i obcym.

8.Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wypowiedzi pisemnych w języku polskim.

9. Posługuje się językiem obcym w zakresie bibliologii i informatologii, w obszarze zgodnym z tematyką pracy magisterskije, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

2.Potrafi odpowiednio określić priorytety służące przygotowaniu pracy magisterskiej.

3.Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu bibliotekarza albo pracownika informacji, w zakresie odpowiadającym tematyce pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie prezentacji

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczewska
Prowadzący grup: Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)