Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne konteksty społecznych obiegów kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-PW-Z2TKSOK
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne konteksty społecznych obiegów kultury
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-ZAOCZNE II STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci posiadają wiedzę na temat podstawowych zjawisk funkcjonowania rynku książki i dostępu do kultury.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W czasie zajęć studenci zapoznają się z wybranymi współczesnymi teoriami socjologicznymi i filozoficznymi opisującymi globalne i regionalne zjawiska kształtujące współczesne obiegi kultury. Następnie w ich kontekście podejmą refleksję nad przyczynami, przebiegiem i konsekwencjami tych zjawisk.

Pełny opis:

W czasie zajęć podjęte zostaną następujące zagadnienia:

- układy kultury, pole kultury, uczestnictwo w kulturze,

- klasowość praktyk kulturowych a wszystkożerność kulturowa,

- postmodernizm i jego krytyka - wybrane teorie,

- konstruktywizm społeczny - wybrane teorie,

- post- i transhumanizm w kontekście społecznych obiegów kultury.

Literatura:

Lektury podstawowe:

Gdula, M. (2015). Uspołecznienie i kompozycja : dwie tradycje myśli społecznej a współczesne teorie krytyczne. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Jasińska-Kania, A. et al. (2006). Współczesne teorie socjologiczne. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

Turner, J. H. (1998). Socjologia : koncepcje i ich zastosowanie. Poznań: Zysk i S-ka.

Turner, J. H. (2012). Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

K2_W01 Student/ka zna i rozumie miejsce nauk o komunikacji społecznej i mediach w systemie nauk jako dyscypliny badającej współczesne środowisko informacyjne oraz system obiegu informacji w społeczeństwie; a także ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną.

K2_W08 Student/ka zna i rozumie znaczenie społeczne, kulturowe i cywilizacyjne komunikacji bibliologicznej.

K2_U05 Student/ka potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk związanych ze społecznym funkcjonowaniem piśmiennictwa tradycyjnego i cyfrowego oraz procesów zachodzących na współczesnym rynku wydawniczym, określić ich genezę oraz przewidywać skutki.

K2_U09 Student/ka potrafi przeprowadzić merytoryczną debatę na temat zagadnień związanych z naukami o komunikacji społecznej i mediach, w szczególności edytorstwa bibliologicznego, z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii oraz nowoczesnych technik i narzędzi komunikacyjnych.

K2_U10 Student/ka potrafi rzeczowo przedstawiać swoje poglądy, obiektywnie oceniać poglądy interlokutorów, formułować wnioski oraz proponować własne rozwiązania na podstawie zdobytej wiedzy z zakresy nauk o komunikacji społecznej i mediach, szczególnie edytorstwa bibliologicznego.

K2_K01 Student/ka jest gotów/gotowa do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz jej rozwijania, doskonalenia i korzystania z różnego rodzaju źródeł informacji przy rozwiązywaniu problemów badawczych dotyczących współczesnych obiegów kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady ogólne:

- Dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona i jedna usprawiedliwiona nieobecność w semestrze. Student ma możliwość odrobienia nieobecności poprzez zaliczenie ustne omawianego na zajęciach tematu.

- Nie ma możliwości poprawiania pozytywnych ocen.

Wykład:

- Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie wystarczającej liczby obecności oraz uzyskanie pozytywnego wyniki z końcowego dla wykładu egzaminu ustnego.

Ćwiczenia:

- Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie wystarczającej liczby obecności, aktywność i opracowanie wybranego tematu, a także poprowadzenie moderowanej dyskusji na ten temat.

- Kolejność wystąpień zależeć będzie od wielkości grupy oraz tematu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Paul
Prowadzący grup: Magdalena Paul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)