Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rola książki w komunikacji społecznej - wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-PW-Z2RKWKS
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rola książki w komunikacji społecznej - wybrane zagadnienia
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-ZAOCZNE II STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są momentom przełomowym w oddziaływaniu społecznym książki na przestrzeni dziejów

Pełny opis:

Dzieje konsekwencji społecznych i umysłowych zmiany techniki przekazu. Momenty przełomowe w oddziaływaniu społecznym książki. Relacje zachodzące między bibliologią a rozwojem nauk; znaczenie produkcji piśmienniczej z rozwojem nauki (przede wszystkim uniwersyteckiej), opartej na erudycji książkowej. Wybrane europejskie i światowe instytucje kultury, które powstały w ciągu ostatnich 300 lat; ich wkład w integrację kultury na świecie.

Podstawowym celem zajęć jest analiza tych momentów w dziejach książki, które decydowały o tym, że zdobywała ona dla siebie coraz to nowe przestrzenie i coraz silniej kształtowała świat człowieka. Z drugiej strony zajęcia mają wskazać na kontekst religijny, polityczny, ekonomiczny, intelektualny społeczny roli książki.

Poszczególne zagadnienia:

- „pismo zmienia świat”;

- „książka się rozwija” - rola i znaczenie Biblioteki Aleksandryjskiej

- książka w średniowiecznym systemie komunikacji społecznej

- wynalazek i rozpowszechnienie się druku, cechy wydawnicze inkunabułów

- cechy wydawnicze starego druku

- reformacja a książka, książka a reformacja

- powszechny indeks ksiąg zakazanych

- książkowa sztuka graficzna i jej rola społeczna

- „Uczyć – bawić – wychowywać” - książka w okresie oświecenia

- książka a rewolucja przemysłowa, zmiany ekonomiczne, polityczne i społeczne w XIX w.

- książka dla dzieci i młodzieży, książka dla ludu

- książka masowa w “społeczeństwie masowym”

- książka wobec nowych mediów XX w.

- książka a rewolucja cyfrowa

Literatura:

Literatura zostanie podana podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie bibliologii i informatologii, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania w zakresie bibliologii i informatologii, z wykorzystaniem oglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana regulaminem studiów obecność na zajęciach.

Praca pisemna.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kamler, Dorota Pietrzkiewicz, Jacek Puchalski
Prowadzący grup: Jacek Puchalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)