Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-PW-Z2PZ
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-ZAOCZNE II STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

GŁÓWNYMI TEMATAMI PRAKTYKI SĄ:

1. rozwiązywanie problemów związanych z działalnością firm wydawniczych, księgarskich i innych działających na rynku książki;

2. realizacja różnorodnych zadań intelektualnych, technicznych czy projektowych typowych dla branży wydawniczo-księgarskiej.

3. wykorzystanie wiedzy specjalistycznej zdobytej podczas studiów oraz sprawdzenie poziomu przygotowania do uczestnictwa w rynku pracy,

4. praca indywidualna i grupowa (przyjmowanie różnych ról i funkcji) pracownika rynku książki;

5. nawiązywanie kontaktów zawodowych;

6. stosowanie dobrych praktyk;

7. angażowanie się w działalność na rzecz branży wydawniczo-księgarskiej oraz propagowania czytelnictwa.

Pełny opis:

Rozwiązywanie problemów związanych z działalnością firm wydawniczych, księgarskich i innych działających na rynku książki; realizować różnorodne zadania intelektualne, techniczne czy projektowe typowe dla branży wydawniczo-księgarskiej. Wykorzystanie wiedzy specjalistycznej zdobytej podczas studiów oraz sprawdzenie poziomu przygotowania do uczestnictwa w rynku pracy, pracy indywidualnej i grupowej (przyjmowanie różnych ról i funkcji) pracownika rynku książki; nawiązywanie kontaktów zawodowych; stosowanie dobrych praktyk; angażowanie się w działalność na rzecz branży wydawniczo-księgarskiej oraz propagowania czytelnictwa.

Efekty uczenia się:

Praktyki - efekty kształcenia

Absolwent zna i rozumie: funkcjonowanie współczesnego rynku wydawniczego, zróżnicowanie ról i zadań jego uczestników (autorów, członków instytucji wydawniczych, księgarskich, dystrybucyjnych, odbiorców) oraz rządzące nimi prawidłowości; znaczenie społeczne, kulturowe i cywilizacyjne komunikacji bibliologicznej.

Absolwent potrafi: posiada umiejętności z zakresu praktyki wydawniczej, w tym posługiwania się specjalistycznymi technikami i narzędziami wykorzystywanymi w procesach wydawniczych, ocenić funkcjonalność i estetykę różnych rodzajów publikacji tradycyjnych i cyfrowych, korzystać z kanałów komunikacji właściwych dla rynku wydawniczo-księgarskiego; posiada umiejętności w zakresie zarządzania firmą z branży wydawniczej oraz działalności marketingowej i promocyjnej na jej rzecz; rzeczowo przedstawiać swoje poglądy, obiektywnie oceniać poglądy interlokutorów, formułować wnioski oraz proponować własne rozwiązania na podstawie zdobytej wiedzy z zakresy nauk o komunikacji społecznej i mediach, szczególnie edytorstwa bibliologicznego; posiada umiejętność porozumiewania się ze specjalistami w swojej dziedzinie; samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o komunikowaniu społecznym i mediach, w szczególności edytorstwa bibliologicznego i wykorzystywać je w pracy zawodowej; współpracować w zespole projektowym i/lub badawczym, pełniąc w nim różne role, w tym kierowniczą; stosować zasady etyczne, w tym etyki zawodowej, prawa autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej.

Absolwent jest gotów do: krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz jej rozwijania, doskonalenia i korzystania z różnego rodzaju źródeł informacji przy rozwiązywaniu problemów badawczych i/lub zawodowych; twórczego szukania rozwiązań problemów poznawczych i praktycznych, w tym wykorzystując opinie ekspertów zawartych m.in. w źródłach właściwych dla rynku wydawniczo-księgarskiego; wyznaczania celów i kierunków własnego rozwoju osobistego i zawodowego; inspirowania innych do samorozwoju i organizowania procesu uczenia innych osób; identyfikowania problemów etycznych związanych z rynkiem wydawniczo-księgarskim; rozstrzygania dylematów związanych z ich wykonywaniem; dbania o zachowanie etosu pracy; przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej; przestrzegania prawa autorskiego oraz zasad związanych z ochroną własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkiem praktykanta jest założenie i prowadzenie dziennika praktyk. W dzienniku powinny znaleźć się opisy wszystkich czynności wykonywanych w kolejnych dniach praktyki. Na zakończenie praktyki wydziałowy opiekun praktykanta dokonuje wpisu oceniającego przebieg praktyki i dokonania studenta.

(dzienniczek praktyk, opinia opiekuna praktyk)

Praktyki zawodowe:

Po 1 roku nauki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Pietrzkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Pietrzkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)