Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-PW-Z2PB
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia biznesu
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-ZAOCZNE II STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Psychologia biznesu w zakresie psychologii marketingu i wpływu społecznego na zachowania konsumenckie.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zagadnienia poruszane podczas zajęć:

- marketing a zachowania konsumenckie,

- segmentacja rynku,

- reakcje konsumentów na cenę,

- spostrzeganie i sensoryka bodźców marketingowych,

- uczenie się w zachowaniach konsumenckich,

- pamięć w zachowaniach konsumenckich,

- motywacje i emocje w zachowaniach konsumenckich,

- postawy konsumenckie,

- strategie obrony przed nieuczciwą konkurencją,

- reguły i techniki wpływu społecznego,

- zasady konstruowania reklam,

- skuteczność reklamy,

- tworzenie skutecznego przekazu reklamowego,

- wykorzystanie mediów w biznesie - aspekty psychologiczne.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przybliżyć studentom podstawy zasad i prawideł funkcjonowania konsumentów na rynku - ich postaw i zachowań w zetknięciu z bodźcami marketingowymi.

Literatura:

Cialdini, R. (1994). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Doliński, D. (2003). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Doliński, D. (2005). Techniki wpływu społecznego. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ogonowska, A. (2018). Psychologia mediów i komunikowania. Impuls.

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Efekty uczenia się:

K2_W10; K2_W14; K2_U08; K2_K03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Ocenie podlega wykonanie i zaprezentowania podczas zajęć wybranego zagadnienia z zakresu psychologii zachowań konsumenckich i wpływu społecznego zobrazowanego przykładem z branży wydawniczo-księgarskiej (80%) oraz udział w dyskusji podczas zajęć (20%).

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Kuliński
Prowadzący grup: Hubert Kuliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)