Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania czytelnicze 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-PW-Z2BC1
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badania czytelnicze 1
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-ZAOCZNE II STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Czytelnictwo jako interdyscyplinarne pole badawcze. Metody i techniki badań czytelniczych. Podstawowe badania jakościowe czytelnictwa - zogniskowany wywiad grupowy (FDI), wywiady indywidualne, w tym przede wszystkim pogłębiony wywiad indywidualny (IDI), dzienniczki czytelnicze. Przykłady badań czytelniczych. Realizacja projektu badawczego dotyczącego wybranego aspektu czytelnictwa.

Pełny opis:

Przygotowanie do prowadzenia badań czytelniczych z wykorzystaniem metod jakościowych. Omówienie zasad realizacji badań technikami wywiadu grupowego i indywidualnego, z zastosowaniem dzienniczków. Studenci opracowują i realizują pełny projekt badawczy, począwszy od opracowania celu i przedmiotu badania, przez przegląd literatury, opracowanie narzędzia (scenariusza wywiadu, arkusza wpisu dzienniczkowego), realizację badania, omówienie wyników, wskazanie wniosków oraz ograniczeń badania.

Literatura:

Opracowania metodologiczne, np.

Barbour R., Badania fokusowe. Warszawa 2011.

Flick U., Projektowanie badania jakościowego. Warszawa 2012.

Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych. Warszawa 2011.

Kvale S., Prowadzenie wywiadów. Warszawa 2012.

Literatura przedmiotu, np.

Kisilowska M., Paul M., Zając M. Jak czytają Polacy? Warszawa 2016.

Kopeć J., Michalak D., Jak poznać Pana Tadeusza? Jakościowe badanie preferencji dla różnych nośników tekstów literackich. "Rocznik Biblioteki Narodowej" 2018, tom XLIX, s. 101-118.

Michalak D., Czytanie książek - ujęcie jakościowe. "Rocznik Biblioteki Narodowej" 2018, tom XLIX, s. 31-64.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę w zakresie:

- czytelnictwa jako interdyscyplinarnego pola badawczego,

- doboru i projektowania narzędzi badań jakościowych w czytelnictwie,

- kompetencji i zachowań czytelniczych różnych grup odbiorców.

Student potrafi:

- przygotować i przeprowadzić projekt badawczy,

- określić cel, przedmiot, problem badania, postawić pytania badawcze,

- dobrać narzędzia i techniki badawcze odpowiednio do celu,

- zaprojektować narzędzia badawcze,

- zgromadzić i opracować dane,

- przedstawić wnioski i ograniczenia badania.

Student współpracuje w grupie, realizując prace projektowe.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności).

Aktywność na zajęciach.

Udział w pracy zespołowej.

Realizacja i przygotowanie (w zespole) raportu z projektu badawczego.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kisilowska-Szurmińska
Prowadzący grup: Małgorzata Kisilowska-Szurmińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)