Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy marketingu i reklamy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z4PMIR-DZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu i reklamy
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 2 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Główne pojęcia marketingu. Pięć koncepcji marketingowych według Ph. Kotlera.

Części składowe marketingu. Strategiczne planowanie marketingowe.

Marketing mix, promotion mix. Misja, wizja, marka, cele biznesowe. Budowa i zarządzanie marką. Zachowania konsumenckie. Techniki perswazyjne stosowane w reklamie. Język reklamy. Komunikat reklamowy. Koncepcje i formy przekazu reklamowego. Ogólne determinanty skuteczności reklamy. Strategie reklamowe. Planowanie i realizacja kampanii reklamowej. ATL i BTL. Reklama w procesie komunikacyjnym . Wady i zalety mediów reklamowych. Badanie reklamy.

Pełny opis:

Główne pojęcia marketingu (popyt, towar, wymiana, segment rynkowy, etc.). Pięć koncepcji marketingowych według Ph. Kotlera (produkcyjna, produktu, sprzedażowa, marketingu, marketingu społecznego). Ich znaczenie i powiazania z reklamą. Wpływ marketing na jednostkę, społeczeństwo i podmioty rynkowe. Strategiczne planowanie marketingowe . Otoczenie marketingowe, zachowania konsumenckie, relacje z klientami. Od marketingu 1.0 do 4.0. Marketing relacji i wartości. Lovemarks.

Grupa docelowa, dopasowanie i jego brak, konteksty kulturowe, społeczne, historyczne, przekaz reklamowy, wybór kanałów dotarcia, częstotliwość i długość kampanii. Reklama wizerunkowa, sprzedażowa, społeczna, polityczna. Techniki perswazyjne stosowane w reklamie. Komunikat reklamowy. Copywriting, język reklamy, techniki perswazyjne stosowane w reklamie. Wpływ reklamy i odporność na komunikację.

Insight reklamowy. Przykłady budowania insightów. Opieranie się na niejawnych pragnieniach klientów. Emocje stosowane w reklamie. Kontrowersje w reklamie i przykłady kampanii shockvertisingowych.

Etyka w reklamie. Podstawy prawne rynku reklamowego. Samoregulacja rynku reklamowego. Rada Reklamy i Komisja Etyki Reklamy. Reklamy dyskryminujące z uwagi na płeć, nieobyczajne, szkodliwe dla dzieci, etc. Reklamy, na które skarżą się Polacy. Case studies najbardziej skarżonych reklama.

Bohaterowie i podmioty w reklamie - człowiek, autorytet, dziecko, płeć, atrakcyjność fizyczna, stereotypy, emocje, humor, nastrój, wydarzenia. okazje. Odwołania w reklamach – komfort, luksus, lepsze zdrowie, radość wolny czas, oszczędność, etc. Brand heroes. Reklama emocjonalna. Reklama świąteczna.

Wady i zalety mediów reklamowych.TV. Reklama medialna, zewnętrzna, ambient, BTL, identyfikacja wizualna, reklamy na eventach, BTL, reklama na eventach, reklama poprzez sponsoring, product placement,

Case studies z Polski oraz z zagranicy związane ze wszystkimi omawianymi tematami na zajęciach.

Literatura:

1. Kotler P, Marketing. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002

2. Harackiewicz T, Rydel M., Podstawy marketingu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2003

3. Altkorn J., Strategia marki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999

4. De Chernatony, Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

5. Olins W, O marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004

6. Ogilvy D, O reklamie, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2013

7. Veksner S, 100 idei, które zmieniły reklamę, Top Mark Centre, London 2015

8. Dariusz Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

9. Kończak J, Bylicki P, Marka korporacyjna i jej komunikacja, Public Dialog, Warszawa 2018

10. Cialdini R, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2008

11. Murdoch A., Kreatywność w reklamie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2004

12. Jones J. Ph., Jak działa reklama, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004

13. Kall J., Reklama, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994

14. Barry P, Pomysł w reklamie, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2010

15. Caples J, Skuteczna reklama, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001

16. Kozłowska A., Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001

17. Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2002

18. Gajlewicz M., Techniki perswazyjne. Podstawy, Difin, Warszawa 2009

19. Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

20. Heath R., Ukryta moc reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Znajomość marketingu jako działalności rynkowej, jego części składowych oraz pojęć i koncepcji marketingowych. Ich znaczenie i powiazania z reklamą. Wpływ marketing na jednostkę, społeczeństwo i podmioty rynkowe.

2. Wiedza dot. składowych strategicznego planowania marketingowego.

3. Znajomość otoczenia marketingowego,

4. Wiedza dot. najważniejszych zachowań konsumenckich oraz sposobów nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientami.

5. Podstawowa znajomość pojęć marketing; marketing mix, promotion mix, determinantów skuteczności reklamy.

6. Dotycząca umiejscowienie reklamy w procesie komunikacji, związków z PR i sponsoringiem.

7. Znajomość technik perswazyjnych, budowy komunikatów reklamowych oddziaływania reklamy.

8. Znajomość głównych terminów i pojęć związanych z reklamą

9. Wiedza na temat kanałów komunikacji, mediów reklamowych, ich zalet i wad, kampaniach ATL i BTL, form reklamowych

10. Znajomość podstawowych wskaźników stosowanych przy planowaniu mediów dla potrzeb kampanii reklamowej. Wiedza dotycząca badania odbioru reklamy

11. Znajomość najczęściej wykorzystywanych motywów, podmiotów, odwołań przekazu reklamowego, roli roli brand hero

Umiejętności

1. Oceny działań marketingowych i reklamowych.

2. Podstawowe przygotowania założeń strategicznego planowania marketingowego i definiowania otoczenia marketingowego.

3. Sposobów utrzymywania relacji z klientami.

4. Doboru narzędzi reklamy do formy przekazu i definiowania grupy docelowej.

5. Podstawowa umiejętność planowania, doboru środków i zespołu oraz przeprowadzenia kampanii reklamowej.

6. Tworzenia komunikatów reklamowych

Inne kompetencje

1.Rozumie potrzebę kreatywnego, niestandardowego myślenia w komunikacji marketingowej i reklamowej

2. Rozumie potrzebę definiowania celów, grup docelowych i badania realizowanych projektów.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin końcowy.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Marzęda, Bohdan Pawłowicz
Prowadzący grup: Agnieszka Marzęda, Bohdan Pawłowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Marzęda, Bohdan Pawłowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)