Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Językowe warsztaty dziennikarskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z4JEDZ-DZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Językowe warsztaty dziennikarskie
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 2 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia warsztatowe dotyczące różnorodnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem języka w mediach, m.in. na płaszczyznach fonetycznej i prozodycznej, leksykalnej, gramatycznej oraz składniowej. Warsztaty mają na celu doskonalenie umiejętności tworzenia przekazów medialnych (mówionych i pisanych), z zachowaniem zasad poprawności językowej, spójności stylistycznej oraz logiczności wypowiedzi.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje zajęcia warsztatowe dotyczące różnorodnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem języka w mediach, a także jego przemianami wywoływanymi jego w nich obecnością. Ćwiczenia i testy realizowane podczas kursu odnoszą się do następujących płaszczyzn analizy lingwistycznej tekstów dziennikarskich: fonetycznej i prozodycznej, leksykalnej, gramatycznej oraz składniowej – w ujęciu pragmatycznym. Warsztaty mają na celu doskonalenie umiejętności tworzenia przekazów medialnych (mówionych i pisanych), z zachowaniem zasad poprawności językowej, spójności stylistycznej oraz logiczności wypowiedzi.

Literatura:

Bańko M., Krajewska M., Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1994.

Bartmińska I., Bartmiński J., Słownik wymowy i odmiany nazwisk obcych, Bielsko-Biała 1992.

Bąba S., Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności frazeologicznej, Poznań 1986.

Bąba S., Walczak B., Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny, Warszawa-Poznań 1992.

Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław 1992.

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001.

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.

Grzenia J., Słownik nazw własnych, Warszawa 1998.

Język polski. Poradnik prof. Markowskiego, Warszawa

Język w mediach masowych, pod red. J. Bralczyka, K. Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2000.

Klebanowska B., Kochański M., Markowski A., O dobrej i złej polszczyźnie, Warszawa 1985 (i wyd. nast.).

Miodek J., Słownik ojczyzny-polszczyzny, Wrocław 2000.

Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 1999 (zwłaszcza część: Hasła problemowe).

Nowy słownik ortograficzny PWN, pod red. E. Polańskiego (zwłaszcza część: Zasady pisowni i interpunkcji).

Podracki J., Słownik skrótów i skrótowców, Warszawa 1999.

Podracki J., Polszczyzna płata nam figle, Warszawa 1991.

Polszczyzna w komunikowaniu publicznym, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk, G. Majkowska, Warszawa 1999.

Słownik gramatyki języka polskiego, pod red. W. Gruszczyńskiego, J. Bralczyka, Warszawa 2002.

Walczak B., Między snobizmem i modą a potrzebami języka, czyli o wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie, Poznań 1987.

Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Wrocław 2014.

Efekty uczenia się:

Po zrealizowaniu zajęć z przedmiotu Student:

[Wiedza:] zna cechy leksykalne i gramatyczne wyróżniające przekazy medialne, a także zasady kształtowania wypowiedzi dziennikarskiej zgodnie z zasadami poprawności językowej oraz spójności stylistycznej,

[Umiejętności:] potrafi tworzyć przekazy dziennikarskie (różne gatunki) poprawne pod względem językowym, logicznie uporządkowane i spójne stylistycznie; umie dokonać oceny i korekty wyników swojej pracy,

[Inne kompetencje:] poszerza zasób słownictwa, doskonali warsztat językowy, wzmacnia poczucie odpowiedzialności za własną wypowiedź i efekty swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę końcową stanowi średnia z ocen uzyskanych z testów obejmujących poszczególne zagadnienia realizowane w toku zajęć.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Lewandowska-Jaros
Prowadzący grup: Dorota Lewandowska-Jaros, Radosław Pawelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Lewandowska-Jaros
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)