Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie komunikowania masowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z3TKMA-DZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teorie komunikowania masowego
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska)
Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony jest równolegle w języku polskim oraz angielskim. Zajęcia odbywać się będą asynchronicznie na platformie Come. Lekcje będą udostępniane raz w tygodniu w piątek, jednak Studenci mogą pracować w dowolnym czasie, we własnym tempie.

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia ogólnej wiedzy o statusie, typach oraz funkcjonowaniu mediów masowych we współczesnym systemie społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem roli mediów w funkcjonowaniu liberalnej demokracji i gospodarki rynkowej.

Pełny opis:

Za pomocą interdyscyplinarnej aparatury pojęciowej i różnych perspektyw teoriopoznawczych przedstawione zostaną główne czynniki warunkujące funkcjonowanie mediów masowych i pracujących w nich dziennikarzy, sposoby konstruowania dziennikarskich przekazów, typy instytucji nadawczych oraz przebieg i efekty aktów komunikowania między dziennikarzami, instytucjami nadawczymi oraz poszczególnymi grupami odbiorców i całym społeczeństwem. W ramach poszczególnych bloków tematycznych uwzględnione zostaną podstawowe orientacje teoretyczne i modele stanowiące trzon wiedzy medioznawczej. Bardziej szczegółowo zostanie ujęta tematyka roli mediów w podsystemie politycznym oraz podsystemie ekonomicznym rozwiniętego systemu społecznego, a także krótko i długofalowe efekty mediów.

Literatura:

Maciej Mrozowski Media masowe. Wiedza, rozrywka i biznes (Warszawa 2001).

Lektura uzupełniająca

Em Griffin Podstawy Komunikacji społecznej (Sopot, 2003).

Denis McQuail Teoria komunikowania masowego (Warszawa 2007).

M.Lister, J.Dovey, S.Giddings, I.Grant, K.Kelly Nowe media. Wprowadzenie).

John Fiske Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem Wrocław, 1999).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (wykładu i ćwiczeń) student:

WIEDZA

1. wie co to jest dyskurs i na czym polega rola różnych formuł i konwencji gatunkowych w konstruowaniu przekazów, opisywaniu rzeczywistości, wyrażaniu emocji oraz krytycznym dekodowaniu przekazów przez różne grupy odbiorców,

2. zna główne cechy różnicujące poszczególne typy komunikowania społecznego oraz właściwe dla nich media i kanały komunikacji,

3. zna podstawowe teorie wyjaśniające rolę autoprezentacji i konstrukcji własnej tożsamości poprzez rozmaite zachowania komunikacyjne w różnych sytuacjach i układach komunikacyjnych,

4. wie jak kształtuje się dynamika interakcji i budowania więzi społecznych w procesach komunikacyjnych w ramach związków interpersonalnych oraz w relacjach grupowych,

5. wie na czym polega specyfika komunikacji sieciowej oraz jak technologie cyfrowe zmieniają charakter przekazu oraz relacje między różnymi uczestnikami wymiany informacji w sieci,

6. wie jakie jest miejsce i rola mediów masowych w funkcjonowaniu nowoczesnego systemu społecznego,

7. zna najważniejsze teorie efektów mediów, użytkowania mediów oraz wpływu mediów na interakcje i środowisko społeczne.

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi rozpoznawać intencje nadawcy, czynniki i okoliczności warunkujące jego działanie, jawne i ukryte treści przekazu, wieloznaczność i wielopoziomowość struktur tekstowych, zależność tekstu od kontekstu, nastawienie i reakcje różnych grup odbiorców, możliwe i prawdopodobne efekty różnych przekazów w różnych społecznych układach odniesienia;

2. potrafi analizować działanie mechanizmów dyskursywnych, a w szczególności dekonstruować znaczenie komunikacyjnych zachowań człowieka, rekonstruować „modele mentalne” nadawcy, wzory interakcji komunikacyjnych „wymuszanych” przez przekazy, różne postacie władzy symbolicznej sprawowanej przez media, wyniki badań telemetrycznych;

3. umie wyjaśniać uwarunkowanie, przebiegi i następstwa procesów komunikacyjnych w skali mikro (interakcje interpersonalne), mazzo (interakcje w małych grupach) i makro (komunikowanie masowe w systemie społecznym), a także zmiany procesów komunikowania wynikające z rozwoju społeczeństwa sieciowego (Internet, konwergencja mediów, multimedialność).

INNE KOMPETENCJE

1. rozumie działania i strategie komunikacyjne różnych aktorów społecznych kształtujących otaczającą rzeczywistość,

2. rozumie motywacje do podejmowania i prowadzenia działań komunikacyjnych w różnych sytuacjach społecznych i kontekstach medialnych zgodnych z podstawowymi normami społecznymi i standardami etycznymi,

3. dysponuje modelami pozwalającymi na programowanie własnej kariery zawodowej w świecie mediów, w tym zwłaszcza identyfikowanie głównych barier awansu zawodowego oraz wyznaczników sukcesu medialnego.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia przedmiotu poda każdorazowo prowadzący przedmiot w ramach następujących opcji

1. Wykład z przedmiotu teoria komunikowania masowego kończy się pisemnym egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru przeprowadzonego na platformie COME

2. W procesie zaliczenia przedmiotu oraz dopuszczenia do egzaminu w przedmiotu brana pod uwagę jest:

a. aktywność na zajęciach

b. obecność

c. prace zaliczeniowe zadawane w trakcie semestru

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Marzęda
Prowadzący grup: Agnieszka Marzęda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Marzęda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)