Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stylistyka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z3STPR-DZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Stylistyka praktyczna
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci poszerzają wiedzę o odmianach stylowych polszczyzny i rozwijają umiejętności stylistycznego kształtowania tekstów.

Pełny opis:

Studenci poszerzają wiedzę o odmianach stylowych polszczyzny i rozwijają umiejętności stylistycznego kształtowania tekstów. Tematy szczegółowe:

* Pojęcie stylu. Style indywidualne i konwencjonalne.

* Cechy dobrego stylu (jasność, zwięzłość, precyzja, bogactwo), środki i zabiegi językowe pozwalające je uzyskać.

* Styl potoczny jako centrum systemu stylowego języka.

* Funkcje potoczności w sferze oficjalnej.

* Odmiana oficjalna – status komunikacyjny, zróżnicowanie wewnętrzne.

* Styl urzędowy jako styl typowy – sytuacja komunikacyjna, wartości, wykładniki formalne. Umiejętne używanie stylu urzędowego.

* Styl naukowy jako styl typowy – sytuacja komunikacyjna, wartości, wykładniki formalne. Umiejętne używanie stylu naukowego.

Literatura:

* Bańkowska Edyta, Z problematyki stylu [w:] Bańkowska Edyta i in., Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003.

* Bartmiński Jerzy, Styl potoczny [w:] Bartmiński Jerzy (red.), Współczesny język polski, Lublin 2001.

* Bańko Mirosław, Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Warszawa 2002.

* Choromańska Małgorzata, Żywe metafory w języku dzisiejszej prasy [w:] „Poradnik Językowy” 2/2000 (cz. I), „Poradnik Językowy” 3/2000 (cz. II).

* Gajda Stanisław, Styl naukowy [w:] Bartmiński Jerzy (red.), Współczesny język polski, Lublin 2001.

* Kita Małgorzata, Perswazyjne użycie języka potocznego w kontakcie ogólnym [w:] Wilkoń Aleksander, Warchala Jacek (red.), Z problemów współczesnego języka polskiego, Katowice 1993.

* Lakoff George, Johnson Mark, Metafory w naszym życiu, Warszawa 2010.

* Wojtak Maria, Styl urzędowy [w:] Bartmiński Jerzy (red.), Współczesny język polski, Lublin 2001.

* Wolański Adam, Siedem kanonów stylu komunikatywnego, czyli jak pisać, by nas czytano chętnie i powszechnie [w:] Bańko Mirosław (red.), Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

- zna kryteria wyróżniania odmian i stylów języka;

- zna wyznaczniki językowe najważniejszych stylów funkcjonalnych polszczyzny;

- zna ogólne, podstawowe zasady konstruowania tekstu

UMIEJĘTNOŚCI

- rozpoznaje styl funkcjonalny zrealizowany w tekście;

- rozpoznaje nacechowanie stylistyczne różnych środków językowych;

- potrafi zadbać o komunikatywność, zwięzłość, precyzję i barwność swoich tekstów;

- umie dostosowywać środki językowe do odbiorcy, sytuacji i celu wypowiedzi;

INNE KOMPETENCJE

- rozumie doniosłe znaczenie kategorii stylu dla kultury, języka i komunikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Lektura i analiza tekstu, ćwiczenia i zadania językowe, dyskusja.

Podstawą oceny jest końcowe zaliczenie pisemne. Ocena może być podwyższona za aktywność na platformie.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bielecka
Prowadzący grup: Anna Bielecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bielecka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)