Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalizacja telewizyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z3SPTV-DZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specjalizacja telewizyjna
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wielosemestrowe zajęcia prowadzone w ramach specjalizacji telewizyjnej mają za zadanie wprowadzić studentów w zakres praktycznej wiedzy i umiejętności z dziedziny dziennikarstwa telewizyjnego. Podczas zajęć w zależności od semestru studenci poznają podstawowe formy dziennikarskie m.in.: news, wywiad, reportaż. Zapoznają się też w wymiarze praktycznym z elementami sztuki operatorskiej oraz montażowej.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie laboratorium, mają za zadanie łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką doświadczonych dziennikarzy różnych specjalności telewizyjnych oraz operatorów obrazu, dźwięku, realizatorów wizji, producentów, montażystów, czyli prowadzących poszczególne moduły tematyczne w ramach specjalizacji tv. Studenci poznają specyfikę pracy dziennikarza w zespole twórczym, ekipie zdjęciowej i redakcji telewizyjnej. Uczą się współpracy z operatorem obrazu oraz zapoznają z podstawowymi zasadami montażu cyfrowego. Ćwiczą praktyczne umiejętności z zakresu pracy na wizji: prowadzenie wywiadu, nagrywanie stand-up’ów, przeprowadzanie transmisji i wejść ”na żywo”, itd.

W trakcie zajęć studenci, m.in. samodzielnie rejestrują ujęcia przy wykorzystaniu sprzętu z wydziałowego studia tv, analizują przykłady różnych form telewizyjnych oraz prowadzą dyskusje na temat etyki dziennikarskiej. Zajęcia prowadzone są w studiu telewizyjnym, które umożliwia odtworzenie warunków telewizyjnych, co daje możliwość prowadzenia i rejestrowania praktycznych ćwiczeń warsztatowych, np. nagrywania wejść live, stand-upów, miksowania obrazu telewizyjnego, wykorzystania wirtualnej scenografii, itd. W ramach laboratorium realizowany jest także moduł zajęciowy poświęcony emisji głosu, dzięki któremu studenci nabierają świadomości swoich umiejętności w tym zakresie. Każdy z semestrów zawiera od dwóch do trzech modułów zajęciowych.

Szczegółowe informacje na temat: treści poszczególnych modułów (news, zawód prezenter, widowisko telewizyjne, sztuka operatorska, montaż, reportaż, emisja głosu), doświadczenia zawodowego prowadzących zajęcia dziennikarzy i dziennikarek, możliwości technicznych wydziałowego studia oraz przykładowe prace semestralne studentów specjalizacji tv z lat ubiegłych dostępne są zakładce poświęconej specjalizacji tv dostępnej na stronie internetowej WDIB UW. Na początku każdego z semestrów studenci otrzymują na swoje konta e-mail w systemie USOS informację z dokładnym rozkładem modułów w trakcie danego semestru oraz z nazwiskami prowadzących.

Literatura:

Bloch Jagoda, "Telewizyjne serwisy informacyjne. Zmiany w sposobie czytania od czasów PRL do III RP", Warszawa 2018

Godzic Wiesław, Telewizja i jej gatunki. Po "Wielkim bracie", Universitas, 2004

Kamel Tomasz, "Jak występować publicznie...nie tylko w telewizji", Wydawnictwo G+J, 2019

Skworz Andrzej, Niziołek Andrzej,"Biblia dziennikarstwa" , Wydawnictwo Znak, 2010

Efekty uczenia się:

WIEDZA

• Znajomość konstrukcji podstawowych form wypowiedzi telewizyjnej: newsa, wywiadu, reportażu

• Znajomość segmentu telewizyjnego w polskich mediach publicznych i komercyjnych

• Znajomość telewizyjnego słownictwa branżowego

UMIEJĘTNOŚCI

• Umiejętność występowania na wizji: wywiad, stand-up, wypowiedź, relacja live

• Umiejętności praktyczne z zakresu głównych form pracy dziennikarza telewizyjnego: informacji/newsa, wywiadu i reportaż (w tym umiejętność wykorzystania promptera)

• Opanowanie umiejętności rejestracji obrazu i dźwięku za pomocą profesjonalnej kamery i mikrofonu w kilkuosobowym zespole/ekipie reporterskiej

• Opanowanie podstaw montażu cyfrowego

• Umiejętności z zakresu konstrukcji treściowej reportażu tv

INNE KOMPETENCJE

• Wiedza o specyficznej roli i znaczeniu dziennikarza telewizyjnego w społeczeństwie demokratycznym oraz o zagadnieniach etycznych w pracy reportera tv

• Wiedza na temat mechanizmu manipulacji w przekazie telewizyjnym

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Symulacja, metody ćwiczebne z wykorzystaniem oprogramowania (montaż), opis, prezentacja.

Kryteria oceniania:

Przedmiot w każdym z semestrów kończy się zaliczeniem na ocenę. Wykładowcy poszczególnych modułów realizowanych w ramach specjalizacji oceniają studentów według ustalonych z nimi kryteriów np. aktywność podczas zajęć, prowadzenie wywiadów tv, kreowanie newsów, umiejętność prezentowania informacji na wizji, poprawność techniczna zarejestrowanego obrazu z kamery tv, itp.

Ze względu na warsztatowy charakter zajęć obecność jest podstawowym elementem branym pod uwagę przy zaliczeniu przedmiotu. Dopuszczalne są maksymalnie dwie nieobecności w semestrze. Oceny uzyskane u prowadzących poszczególne moduły (2 lub 3 w jednym semestrze) składają się na ocenę końcową po każdym z semestrów specjalizacji. Oceny od poszczególnych prowadzących gromadzi koordynatorka przedmiotu, oblicza średnią i wstawią ocenę finalną do systemu USOS.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kożdoń-Dębecka
Prowadzący grup: Marta Budzyńska-Giersz, Monika Kożdoń-Dębecka, Maciej Słomczyński, Kamila Tyrankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kożdoń-Dębecka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)