Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalizacja radiowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z3SPRA-DZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specjalizacja radiowa
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter warsztatowy, ich celem jest nauka podstaw zawodu dziennikarza radiowego. Dzielą się na części: teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia związane z warsztatem dziennikarza radiowego, poznanie i krótkie omówienie poszczególnych gatunków radiowych oraz wybranych zagadnień z różnych dziedzin (np. prawo, etyka zawodowa) przydatnych podczas późniejszego wykonywania zawodu. Część praktyczna zajęć odbywa się w studiu radiowym.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowych umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w radiu.

Część teoretyczna zajęć odbywa się w formie dyskusji na wcześniej zapowiedziany temat, wymaga aktywnego udziału studentów. Znacznie obszerniejsza część praktyczna zajęć odbywa się w studiu radiowym lub sali dydaktycznej, wyposażonej pod kątem specjalizacji (sprzęt komputerowy, specjalistyczne programy oraz sprzęt reporterski i emisyjny).

Część teoretyczna - obejmuje zagadnienia związane z warsztatem dziennikarza radiowego, poznanie i krótkie omówienie poszczególnych gatunków radiowych oraz wybranych zagadnień z różnych dziedzin (np. prawo, etyka zawodowa) przydatnych podczas późniejszego wykonywania zawodu. Zajęcia prowadzone w formie krótkiego wprowadzenia i dyskusji. Wymagane wcześniejsze przygotowanie się studentów do danego zagadnienia. Ponadto w ramach części teoretycznej możliwe są wizyty w stacjach radiowych i radiowych agencjach informacyjnych oraz spotkania z dziennikarzami radiowymi. Dużo pracy samodzielnej studentów – przygotowywanie zagadnień do omówienia, wyszukiwanie informacji na podany temat, selekcja informacji.

Część praktyczna zajęć odbywa się w studiu radiowym. Podczas tych zajęć studenci mają możliwość przejścia prób mikrofonowych, zapoznania się z wybranymi zagadnieniami technicznymi (prezentacja i obsługa wybranych programów komputerowych, przydatnych w pracy dziennikarza radiowego, obsługa sprzętu reporterskiego i emisyjnego) oraz ćwiczenia logopedyczne. W części praktycznej zajęć nacisk kładziony jest przede wszystkim na jak największą różnorodność ćwiczeń. Uczestnicy mają dzięki temu możliwość wypróbowania swoich umiejętności w tworzeniu różnych gatunków radiowych. Z kolei obsługa sprzętu reporterskiego uczy nie tylko kwestii technicznych, pozwala też na sprawdzenie predyspozycji uczestnika do pracy z ludźmi, uczy formułowania i zadawania pytań oraz selekcji materiału. Próby mikrofonowe oswajają uczestników ze studiem, uczą odpowiednich zachowań, pozwalają ocenić mocne i słabe strony.

Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent zna podstawowe gatunki dziennikarskie stosowane w radiu (informacyjne i publicystyczne).

Absolwent zna zasady działania sprzętu radiowego (studyjnego i mobilnego).

Absolwent zna wybrane programy komputerowe stosowane w radiu.

Absolwent posiada ogólną wiedzę o historii i teraźniejszości radiofonii w Polsce.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi zastosować podstawowe gatunki dziennikarskie w radiu.

Absolwent potrafi obsługiwać studyjny i mobilny sprzęt używany w radiu.

Absolwent potrafi obsługiwać wybrane programy komputerowe, używane w radiu.

Absolwent potrafi skonstruować modelową ramówkę.

INNE KOMPETENCJE

Absolwent rozumie, na czym polega praca dziennikarza radiowego, zwłaszcza w kontekście odpowiedzialności i stosowania się do zasad etyki zawodowej.

Absolwent potrafi odróżnić przekaz informacyjny od publicystycznego oraz promocyjnego lub reklamowego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła, kontrola obecności, inne (w szczególnych wypadkach zaliczenie ustne lub wykonanie uzgodnionej pracy końcowej)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lewicki
Prowadzący grup: Jagoda Bloch, Marcin Lewicki, Wojciech Rodek, Piotr Zbroziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lewicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)