Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalizacja: Edukacja medialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z3SPEM-DZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specjalizacja: Edukacja medialna
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska)
DK-ZAOCZNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec: Dziennikarska)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Specjalizacja mająca na celu przygotowanie studentów do prowadzenia szkoleń z tego zakresu oraz analizowania mediów pod kątem zagrożeń społecznych wynikających z ich użytkowania, nadużywania czy niewłaściwego przetwarzania treści z nich płynących.

Pełny opis:

Specjalizacja podzielona jest na 6 modułów tematycznych realizowanych w dwóch semestrach:

I semestr:

- Etyka w edukacji medialnej

- Metody aktywizujące

- Zagrożenia mediów elektronicznych

II semestr

- Bezpieczeństwo w mediach

- Edukacja medialna w dobie platformizacji

- Analiza przekazów medialnych

Program modułów jest interdycyplinarny, łączy wiedzę z zakresu prawa, socjologii, psychologii, pedagogiki i nowych technologii.

Specjalizacja rozwija praktyczne umiejętności przekazywania wiedzy na temat zagrożeń mediów w różnych aspektach ich działania. Uczy ich analizy, ale także pokazuje jak zwracać uwagę na krytyczne myślenie, etyczne aspekty, asertywność w percepcji przekazów. Specjalizacja przygotowuje do pracy w roli analityka mediów, ale także szkoleniowca (seniorzy, młode pokolenia).

Literatura:

- Batorowska H., Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzałości informacyjnej, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2013.

- Carr N., Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Helion, Gliwice 2013.

- Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2008.

- Dijk van J., Społeczne aspekty nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

- Kozak S., Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży. Delfin Warszawa 2011.

- Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

- Ogonowska A., Współczesna edukacja medialna: teoria a rzeczywistość. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2013.

- Potyrała K., iEdukacja. Synergia nowych mediów i dydaktyki. Ewolucja, antynomie, konteksty, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017.

- Ptaszek, P., Edukacja medialna 3.0 Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

- Pyżalski J., Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, GWP, Gdańsk 2009.

- Siemieniecka D. (red.), Edukacja a nowe technologie w kulturze informacji i komunikacji. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015.

- Siemieniecki B., Pedagogika medialna, t.1,t.2, PWN, Warszawa 2008.

- Small G., Vorgan G., iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesności, Vesper, Poznań 2011.

- Strykowski W., Skrzydlewski W., Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, Wyd. eMPi2, Poznań 2004.

- Tanaś M. (red.). Kultura i język mediów. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

- Topol P., Funkcjonalność edukacyjna światów wirtualnych, UAM, Poznań 2013.

- Wawrzak-Chodaczek M., (red.), Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zakresy i efekty oddziaływania mediów masowych na poszczególne grupy odbiorców w ramach szerokich (krajowych oraz międzynarodowych) audytoriów, struktur społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturalnych.

- prawne, etyczne, psychologiczne aspekty funkcjonowania jednostek i grup w ramach struktur społecznych oraz pogłębioną wiedzę o procesach i zjawiskach występujących w ramach nieustannie oddziaływujących na siebie grup społecznych w ich wymiarze psychologicznym oraz komunikacyjnym.

- techniki i sposoby badania podstawowych podmiotów zmediatyzowanej relacji w ramach komunikacji społecznej - nadawcy i odbiorcy, a także samych przekazów medialnych - ich specyfiki, różnorodności, wydźwięku, efektywności.

Umiejętności:

- diagnozować wielowymiarowe zjawiska i procesy zmediatyzowanej rzeczywistości współczesnych systemów politycznych, ekonomicznych i kulturalnych oraz zajmować stanowisko, podlegające kryteriom rzetelności i uczciwości, względem różnych perspektyw teoretycznych i badawczych

- charakteryzować określone zjawiska i procesy w perspektywie prognozowania następstw i oczekiwanych zachowań najważniejszych podmiotów systemu medialnego.

- określać specyfikę, efemeryczność oraz labilność zmediatyzowanych relacji, zachodzących między różnymi podmiotami systemów medialnych i dostrzega celowość nieustannego aktualizowania zdobywanych informacji i wyrabianych opinii.

Kompetencje:

- podchodzenia w sposób krytyczny do odbieranych treści oraz poddać konstruktywnej krytyce działania innych osób

- zestawiać sprzeczne opinie, eksponować wady i zalety wielowektorowych argumentacji oraz racji przez co jest w stanie zajmować adekwatne, zracjonalizowane stanowisko.

- podejmować refleksję na temat społecznych , naukowych i etycznych aspektów związanych z własną działalnością zawodową oraz inicjować działania, które będą prezentować w przystępnej formie

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

- obecność na zajęciach

- aktywność studenta na zajęciach

- każdy prowadzący moduł sam określa ostateczną metodę zaliczenia.

Na podstawie ocen z modułów jest wyliczana średnia, która stanowi ocenę ostateczną ze specjalizacji za każdy semestr.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gajlewicz-Korab
Prowadzący grup: Martyna Dudziak-Kisio, Katarzyna Gajlewicz-Korab, Dagmara Sidyk-Furman, Anita Zawisza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gajlewicz-Korab
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)