Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z3SEMA-FPR
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 2 rok (spec: fot, pras, rek, wyd)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących języka w mediach oraz praktyczne przygotowanie studentów do opracowania tekstu magisterium. W II semestrze seminarium polega przede wszystkim na konsultacjach związanych z powstającymi tekstami prac, wymianie uwag z promotorem oraz dyskusjach z koleżankami i kolegami.

Pełny opis:

Seminarium składa się w I semestrze z dwóch cyklów. Jeden to przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu pragmatyki lingwistycznej, ukierunkowanej na media. Są to m.in. kwestie perswazji i manipulacji, gry językowe, problematyka socjolektów i poprawności językowej, nowe zjawiska w języku mediów.

Cykl towarzyszący to zagadnienia poprawności językowej i kwestie edytorskie przydatne przy opracowaniu tekstu magisterium. M.in. struktura pracy, kwestie ortografii i interpunkcji, edytorskie opracowanie tekstu, korekta i redakcja.

W trakcie zajęć omawiane są także problemy związane z doborem i wykorzystaniem literatury przedmiotu oraz opracowaniem źródeł.

Literatura:

J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin 2001.

Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2007.

Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2008.

Głowiński M., Nowomowa [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin 2001.

Gołąb Z., Heinz A., Polański K., Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa 1968.

Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001.

Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1958.

Markowski A. (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa 1999.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2008.

Milewski T., Językoznawstwo, Warszawa 1965.

Urbańczyk S., Kucała M. (red.), Encyklopedia języka polskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999.

Bańko M., Krajewska M., Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1994.

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001.

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.

Język polski. Poradnik prof. Markowskiego, Warszawa

Język w mediach masowych, pod red. J. Bralczyka, K. Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2000.

Klebanowska B., Kochański M., Markowski A., O dobrej i złej polszczyźnie, Warszawa 1985 (i wyd. nast.).

Miodek J., Słownik ojczyzny-polszczyzny, Wrocław 2000.

Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 1999 (zwłaszcza część: Hasła problemowe).

Nowy słownik ortograficzny PWN, pod red. E. Polańskiego (zwłaszcza część: Zasady pisowni i interpunkcji).

Podracki J., Słownik skrótów i skrótowców, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe zagadnienia dotyczące języka w mediach, potrzebne do napisania pracy magisterskiej, a także związaną ze swoim tematem literaturę naukową.

Opanował technikę pisania pracy w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie formułowania ostatecznego tekstu magisterium.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Praktyki zawodowe:

Nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)