Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pragmatyka językowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z3PRJE-DZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pragmatyka językowa
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pragmatyka językowa ukazuje język nie tylko jako system znaków, ale także jako formę działania i współdziałania ludzi. Poruszane są zagadnienia aktów mowy i implikatur konwersacyjnych, perswazji i manipulacji, społeczny wymiar funkcjonowania języka i jego zróżnicowanie.

W ramach przedmiotu przedstawiane są także podstawowe zagadnienia poprawności języka w mediach w zakresie interpunkcji, ortografii, gramatyki i leksyki.

Pełny opis:

Pełny zestaw zagadnień:

Funkcje języka.

Teoria Grice’a i implikatury.

Presupozycje.

Zróżnicowanie języka.

Akty mowy.

Intertekstualność.

Teorie determinizmu językowego.

Grzeczność i etykieta językowa.

Językowe środki perswazji.

Tabu językowe.

Komunikacja inkluzywna.

Polityczna poprawność.

Proksemika i kontekstowanie.

Kognitywizm, stereotypy, pojęcia i analizy pragmatyczne.

Poprawność języka w mediach w zakresie:

- interpunkcji,

- ortografii,

- gramatyki,

- leksyki.

Literatura:

J.L. Austin, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, tł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993

A. Awdiejew, Gramatyka interakcji werbalnej, Kraków 2004

Awdiejew, Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, Kraków 1987

E. Hall, Poza kulturą, Warszawa 1984.

Język polski. Kompendium, red. M. Derwojedowa, H. Karas, D. Kopcińska, Warszawa 2005, rozdz. IX: Pragmatyka

R. Kalisz, Pragmatyka językowa, Gdańsk 1993.

S. Levinson. Pragmatics, Cambridge 1983 (wybór).

J. Lyons, Semantyka, t. 1, 2, Warszawa 1884.

A. Markowski, H. Jadacka, Kultura języka polskiego, t. 1, 2, Warszawa 2018.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2023.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student ma:

WIEDZĘ

1. Zna pojęcie języka w działaniu w odróżnieniu od języka traktowanego jako system znaków.

2. Zna teorię aktów mowy, funkcję performatywną i konstatywną wypowiedzi językowych, funkcje aktów bezpośrednich i pośrednich oraz teorię implikatur konwersacyjnych.

3. Zna funkcje modalne, funkcje działania i funkcje emotywne wypowiedzi.

4. Zna mechanizmy tworzenia sensów naddanych wypowiedzi – presupozycje i implikatury.

5. Zna wpływ kontekstu kulturowego na działania językowe, w tym mowę czasu, przestrzeni, mowę ciała. Zna pojęcie konotacji kulturowych.

6. Zna koncepcje związane z proksemiką, kontekstowaniem, podstawy kognitywizmu i zasady komunikacji inkluzywnej.

7. Zna pojęcie błędu językowego i normy językowej, a także kryteriów oceny języka w mediach.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi odczytywać sensy naddane wypowiedzi.

2. Potrafi odróżniać funkcje modalne wypowiedzi od funkcji informacyjnej.

3. Potrafi sprawnie działać komunikacyjnie m.in. poprzez ukrywanie sensów w wypowiedziach, których forma jest różna od treści odczytanej dosłownie.

4. Potrafi tworzyć teksty np. dziennikarskie, wykorzystujące metafory kognitywne, konotacje kulturowe i tzw. skrzydlate słowa.

5. Potrafi odczytywać i tworzyć teksty tzw. usytuowane, to jest takie, których cel illokucyjny zależy od sytuacji mówienia.

6. Potrafi wskazać typy błędów językowych pojawiających się w mediach, a także dokonać ich korekty.

INNE KOMPETENCJE

Świadomość, że język służy nie tylko funkcji informacyjnej, lecz może być używany do wyrafinowanych nieraz gier słownych.

Umiejętność dyskusji na tematy kontrowersyjne, np. związane z polityczną poprawnością w języku.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca w trakcie zajęć, końcowy test zaliczeniowy. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Praktyki zawodowe:

Nie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kaszewski, Radosław Pawelec
Prowadzący grup: Radosław Pawelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kaszewski, Radosław Pawelec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)