Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne w j. angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z3FAK-ANG
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne w j. angielskim
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska)
DM-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 2 rok (spec: fot, pras, rek, wyd)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Konwersatorium w języku angielskim dla studentów kierunku dziennikarstwo.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest podstawowym zagadnieniom związanym z regulacją mediów w Europie, z uwzględnieniem perspektywy futurystycznej. Celem zajęć jest ukazanie podstawowych założeń normatywnych dotyczących bieżącej działalności mediów, poprzez odwołanie się do różnych aktów normatywnych, a także projektowanych polityk regulacyjnych w Europie. Aby w pełni uczestniczyć w zajęciach, studentki i studenci powinni posługiwać się językiem angielskim przynajmniej na poziomie B1.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest podstawowym zagadnieniom związanym z regulacją mediów w Europie, z uwzględnieniem perspektywy futurystycznej. Celem zajęć jest ukazanie podstawowych założeń normatywnych dotyczących bieżącej działalności mediów, poprzez odwołanie się do różnych aktów normatywnych, a także projektowanych polityk regulacyjnych w Europie.

Szczegółowe zagadnienia:

1. Czym jest regulacja mediów – zapoznanie z siatką pojęciową.

2. Podmioty zaangażowane w regulację mediów i kluczowe akty normatywne.

3. Prywatność (nie tylko) w nowych mediach.

4. Perspektywy związane z regulacją platform internetowych.

5. Inkluzywność i różnorodność w mediach

6. Przemoc i nagość w mediach – czy bywają uzasadnione?

7. Normy prawne w reklamie.

8. Trendy i przewidywania na przyszłość w regulacji mediów.

Literatura:

1. Bayer J., Bard P., Vosyliūtė L., Luk N., Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP) in the European Union. A Comparative Study (June 30, 2021). Dostępny w internecie: https://ssrn.com/abstract=4092013 [dostęp: 28.09.2023 r.].

2. Chałubińska-Jentkiewicz K., Nowikowska M., Wąsowski K. (red. nauk.), Media w erze cyfrowej. Wyzwania i zagrożenia. Warszawa, Polska: Wolters Kluwer Polska SA 2021.

3. Chałubińska-Jentkiewicz K., Nowikowska M., Prawo mediów. Warszawa, Polska: C.H. Beck 2022

4. Drożdż M. (red.), Prywatność w sieci - dobro osobiste czy społeczne, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2016.

5. Eberwein T., Fengler S., Karmasin M. (eds.), The European Handbook of Media Accountability. Routledge 2018.

6. Fengler S., Eberwein T., Karmasin M. (eds.), The Global Handbook of Media Accountability. Routledge 2022.

7. Flaga-Gieruszyńska D., Gołaczyński J., Szostek D. (red.), Media elektroniczne: współczesne problemy prawne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

8. Flaga-Gieruszyńska D., Gołaczyński J., Szostek D. (red.), Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe: zagadnienia wybrane, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2019.

9. IAB Polska, Branże regulowane w social media [online]. Dostępny w internecie: https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/IAB-Polska_Branze-Regulowane-w-social-media_022021.pdf [dostęp: 28.09.2023 r.].

10. Newman N., Journalism, media, and technology trends and predictions 2023 [online]. Dostępny w internecie: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/journalism-media-and-technology-trends-and-predictions-2023 [dostęp: 28.09.2023 r.].

11. Ślęzak P. (red. nauk.), Prawo mediów. Warszawa, Polska: Wolters Kluwer Polska SA 2020.

12. Zaremba M., Drozdowicz K. Łoszewska-Ołowska M., (red.), Prawo prasowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu studenci/studentki:

Wiedza

• znają i rozumieją podstawowe pojęcia z zakresu nauk o komunikowaniu, w szczególności terminologię dotyczącą regulacji mediów,

• znają i rozumieją najważniejsze aspekty, płaszczyzny i uwarunkowania regulacji mediów,

• mają podstawową wiedzę o prawnych uwarunkowaniach funkcjonowania, jak i dobrych praktykach instytucji medialnych i reklamowych oraz o rynku, na którym działają,

• posiadają wiedzę o instytucjach prawnych i relacjach między nimi zachodzącymi w państwach demokratycznych, a także o aktach normatywnych, regulujących funkcjonowanie systemu medialnego oraz systemów informatycznych i telekomunikacyjnych,

• rozpoznają i identyfikują najistotniejsze problemy i dylematy związane z funkcjonowaniem mediów,

• podejmują refleksje na temat swoich praw w Internecie,

• rozumieją, że wolność słowa nie oznacza dowolności i bezkarności w sferze publicznej;

Umiejętności

• potrafią odróżnić zasady etyczne od przepisów prawnych,

• mają świadomość odpowiedzialności i konsekwencji działań w sferze medialnej,

• potrafią czytać ze zrozumieniem wybrane akty prawne i kodeksy etyczne,

• potrafią podać przykłady nieuczciwych praktyk w reklamie,

• wyrabiają nawyk samodzielnej refleksji etycznej nad treściami przekazywanymi w środkach masowego przekazu,

• potrafią przygotować logiczny wywód na temat regulacji mediów;

• są w stanie diagnozować wielowymiarowe zjawiska i procesy zmediatyzowanej rzeczywistości współczesnych systemów politycznych, ekonomicznych i kulturalnych;

Inne kompetencje

• wykorzystują zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności do analitycznego rozpoznawania zjawisk i problemów współczesnej regulacji mediów,

• potrafią diagnozować problemy znajdujące się na styku różnych systemów,

• zastanawiają się nad swoim cyfrowym śladem i profilem,

potrafią krytycznie odróżnić teorię od praktyki;

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- opis,

- objaśnianie z elementami wykładu,

- dyskusja,

- projekt.

Kryteria oceniania:

- obecności (do zaliczenia przedmiotu wymagane są minimum 4 obecności; prowadząca nie przewidują możliwości zaliczenia zajęć, na których student nie był obecny; usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach jest wliczana do czterech dopuszczalnych nieobecności),

- czynny udział w zajęciach (aktywność, debata),

- test pisemny w języku angielskim z materiału omówionego na zajęciach (uzyskanie min. 50 proc. punktów).

Zaliczenie przedmiotu będzie możliwe do uzyskania przez studentów po spełnieniu wszystkich wymienionych kryteriów oceniania. Prowadząca nie przewidują możliwości poprawiania pozytywnych ocen.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Sidyk-Furman
Prowadzący grup: Dagmara Sidyk-Furman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

The legal and ethical aspects of media regulation

Przedmiot poświęcony jest podstawowym zagadnieniom związanym z regulacją mediów ze szczególnym naciskiem na aspekty prawne i etyczne. Celem konwersatorium jest ukazanie podstawowych założeń normatywnych dotyczących bieżącej działalności mediów, poprzez odwołanie się do różnych aktów prawnych i etycznych obowiązujących w Polsce. Aby w pełni uczestniczyć w zajęciach, studentki i studenci powinni posługiwać się językiem angielskim przynajmniej na poziomie B1.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest podstawowym zagadnieniom związanym z regulacją mediów ze szczególnym naciskiem na aspekty prawne i etyczne. Celem konwersatorium jest ukazanie podstawowych założeń normatywnych dotyczących bieżącej działalności mediów, poprzez odwołanie się do różnych aktów prawnych i etycznych obowiązujących w Polsce. Aby w pełni uczestniczyć w zajęciach, studentki i studenci powinni posługiwać się językiem angielskim przynajmniej na poziomie B1.

Szczegółowe zagadnienia:

1. Czym jest regulacja mediów – zapoznanie z siatką pojęciową.

2. Podmioty zaangażowane w regulację mediów i kluczowe akty normatywne.

3. Regulacja a wolność mediów.

4. Prywatność (nie tylko) w nowych mediach.

5. Prawne i etyczne dylematy internauty.

6. Przemoc i nagość w mediach – czy bywają uzasadnione?

7. Granice etyki i moralności oraz normy prawne w reklamie.

8. Regulacja działalności platform internetowych i moderacja treści w sieci.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Sidyk-Furman
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

The legal and ethical aspects of media regulation

Przedmiot poświęcony jest podstawowym zagadnieniom związanym z regulacją mediów ze szczególnym naciskiem na aspekty prawne i etyczne. Celem konwersatorium jest ukazanie podstawowych założeń normatywnych dotyczących bieżącej działalności mediów, poprzez odwołanie się do różnych aktów prawnych i etycznych obowiązujących w Polsce. Aby w pełni uczestniczyć w zajęciach, studentki i studenci powinni posługiwać się językiem angielskim przynajmniej na poziomie B1.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest podstawowym zagadnieniom związanym z regulacją mediów ze szczególnym naciskiem na aspekty prawne i etyczne. Celem konwersatorium jest ukazanie podstawowych założeń normatywnych dotyczących bieżącej działalności mediów, poprzez odwołanie się do różnych aktów prawnych i etycznych obowiązujących w Polsce. Aby w pełni uczestniczyć w zajęciach, studentki i studenci powinni posługiwać się językiem angielskim przynajmniej na poziomie B1.

Szczegółowe zagadnienia:

1. Czym jest regulacja mediów – zapoznanie z siatką pojęciową.

2. Podmioty zaangażowane w regulację mediów i kluczowe akty normatywne.

3. Regulacja a wolność mediów.

4. Prywatność (nie tylko) w nowych mediach.

5. Prawne i etyczne dylematy internauty.

6. Przemoc i nagość w mediach – czy bywają uzasadnione?

7. Granice etyki i moralności oraz normy prawne w reklamie.

8. Regulacja działalności platform internetowych i moderacja treści w sieci.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)