Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etykieta językowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z3ETJE-DZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etykieta językowa
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie wszystkich funkcji grzecznościowych wyrażeń języka w aspekcie skuteczności komunikacyjnej.

Pełny opis:

W skład tematyki wykładu wchodzą takie zagadnienia, jak: grzeczność jako gra, strategie grzeczności; historyczne zmiany w etykiecie; wpływ przełomu 1989 r. na formy i funkcje etykiety; demokratyzacja obyczajów grzecznościowych; różnice pokoleniowe w zachowaniach grzecznościowych; grzeczność polska a grzeczność innych kręgów kulturowych.

Literatura:

1. Literatura wymagana

Małgorzata Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2013

Małgorzata Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre'u, Warszawa 2021

Irena Kamińska-Radomska, Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język kurtuazji, Warszawa 2020

2. Literatura zalecana

Małgorzata Marcjanik, Polska grzeczność językowa, Kielce 2002

Grzeczność nasza i obca, red. Małgorzata Marcjanik, Warszawa 2005

Małgorzata Marcjanik, Słownik językowego savoir-vivre'u, Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Studenci:

1. znają pojęcie etykiety (grzeczności) językowej oraz miejsce etykiety w triadzie aksjologicznej etyka – estetyka – etykieta,

2. znają sposoby nazywania relacji na ty, na pan, pani oraz relacji tzw. pośrednich, 3. znają tytulaturę,

4. wiedzą, co oznacza tzw. nawias grzecznościowy; znają formy i formuły powitań oraz formy i formuły pożegnań,

5. znają formy i funkcje takich aktów grzeczności, jak pytanie grzecznościowe, komplement, przeproszenie, gratulacje, kondolencje, pozdrowienia,

6. mają świadomość różnic między etykietą towarzyską a zawodową,

7. znają polską tradycję grzecznościową i różnice międzykulturowe,

8. zdają sobie sprawę z ewolucji najnowszej grzeczności, różnic w zachowaniach grzecznościowych młodego, średniego i starszego pokolenia,

9. widzą związek między stanem współczesnej etykiety a takimi procesami jak demokratyzacja obyczajów, amerykanizacja życia, globalizacja i dominacja kultury masowej.

UMIEJĘTNOŚCI

Studenci:

1. potrafią kształtować wizerunek własny jako osoby dobrze wychowanej,

2. potrafią świadomie wpływać na skuteczność komunikacyjną za pomocą zachowań grzecznościowych,

3. umieją stosować odpowiednie formy zwracania się do odbiorcy w różnych sytuacjach i w różnej hierarchii zawodowej i społecznej zależności.

4. rozumieją potrzebę szanowania odmienności obyczajów grzecznościowych innych kultur.

INNE KOMPETENCJE

Studenci zdają sobie sprawę z potrzeby szanowania partnera ze względów humanitarnych, a nie ze względu na doraźne korzyści.

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość lektur i treści wykładów.

Egzamin pisemny w formie testu jedno- i wielokrotnego wyboru.

Fakultatywnie wygłoszenie referatu na temat grzeczności językowej innych kultur (podniesie to ocenę końcową o pół stopnia).

Brak możliwości poprawy pozytywnych ocen końcowych.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbkowska
Prowadzący grup: Anna Dąbkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbkowska
Prowadzący grup: Anna Dąbkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)