Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynki medialne: globalne i paneuropejski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z2RYME-DZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rynki medialne: globalne i paneuropejski
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec: Dziennikarska)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium dostarczające studentom wiedzy na temat rynków medialnych, obejmujących swoim zasięgiem zarówno obszary krajów europejskich, jak i pozaeuropejskich, w tym rynki globalne.

Pełny opis:

Celem dydaktycznym przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy na temat rynków medialnych, obejmujących swoim zasięgiem zarówno obszary krajów europejskich, jak i pozaeuropejskich, w tym rynki globalne. W toku nauczania przedmiotu przedstawiane są w ujęciu problemowym oraz porównawczym instytucje medialne zarówno w krajach rozwiniętych demokracji, w tym USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Skandynawii i Europy Śródziemnomorskiej, jak i w krajach po transformacji systemowej (jak np. w Rosji), a także wybrane przykłady systemów medialnych Azji czy mediów panarabskich.

Szczegółowe zagadnienia:

1. Zmiany w korzystaniu z mediów

2. Monitorowanie sytuacji mediów

3. Pluralizm (mediów i w mediach) oraz działania antymonopolowe

4. Globalne i paneuropejskie przedsiębiorstwa medialne

5. Globalny przepływ informacji

6. Ekosystem nadawców telewizyjnych

7. Globalizacja przepływu zawartości medialnej

8. Post-telewizyjni gracze na rynku audiowizualnym

9. Nowe technologie w świecie mediów

10. Sytuacja na rynkach okołomedialnych

11. Kondycja prasy drukowanej, cyfrowej i online

12. Rynek reklamy

Literatura:

1. Bartosik-Purgat M., „Media społecznościowe na rynku międzynarodowym: perspektywa indywidualnych użytkowników”, wyd. Difin, Warszawa 2016.

2. Chalaby J. K., “Television and Globalization: The TV Content Global Value Chain”, [in:] “Journal of Communication” 2016, vol. 66 (1), p. 35-59.

3. Flew T., „Media globalne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

4. Ford S., Green J., Jenkins H., „Rozprzestrzenialne media”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

5. Garton Ash T., „Wolne słowo. Dziesięć zasad dla połączonego świata”, wyd. Znak, Kraków 2018.

6. Hallin, D. (2021, November 29). Typology of Media Systems. Oxford Research Encyclopedia of Politics. Retrieved 12 Nov. 2023, from https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-205.

7. Hatalska N., „Wiek paradoksów: czy technologia nas ocali?”, wyd. Znak, Kraków 2021.

8. Jaskiernia A., „Monitoring wolności mediów w Europie”, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018.

9. Jaskiernia A., „Od telewizji masowej do Netfliksa”, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016.

10. McPhail T. L., “Global Communication”, Wiley Blackwell, Malden, MA 2014.

11. McQuail D., Deuze M., „McQuail’s Media and Mass Communication Theory”, SAGE Publications Ltd, 2020.

12. “Public Service Media Renewal. Adaptation to Digial Network Challenges”, ed. by M. Głowacki and A. Jaskiernia, Peter Lang , Frankfurt am Main 2017.

13. Sajna R., „Media w Hispanoameryce”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013.

14. Schwab K., „Czwarta rewolucja przemysłowa”, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2018.

15. Vaidhyanathan S., „Antisocial Media: Jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji”, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2018.

16. Zuboff S., „Wiek kapitalizmu inwigilacji: walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy”, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2020.

Dodatkowo: wybór tekstów pomocniczych do poszczególnych tematów zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu studenci/studentki:

Wiedza

• znają i rozumieją podstawowe pojęcia z zakresu regulacji mediów oraz nauki o systemach medialnych,

• znają i rozumieją najważniejsze aspekty i płaszczyzny funkcjonowania mediów we współczesnych państwach europejskich oraz potęgach medialnych wpływających na transformację innych systemów,

• rozpoznają i identyfikują najistotniejsze problemy i dylematy związane z funkcjonowaniem mediów,

• wiedzą, że media publiczne mają dodatkowe obowiązki w porównaniu do mediów komercyjnych,

Umiejętności

• rozpoznają najważniejsze instytucje medialne na poszczególnych rynkach medialnych (w tym: wiodące tytuły prasowe, stacje radiowe i telewizyjne, portale i platformy internetowe, koncerny medialne, regulatory rynków medialnych),

• analizują zjawiska koncentracji w mediach, globalizacji informacji oraz ograniczenia prawne wolności działania mediów,

• wyrabiają nawyk samodzielnej refleksji nad treściami przekazywanymi w środkach masowego przekazu,

• potrafią przygotować logiczny wywód na temat funkcjonowania rynków medialnych;

Inne kompetencje

• wykorzystują zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności do analitycznego rozpoznawania zjawisk i problemów funkcjonowania rynków medialnych,

• porównują sposoby działania mediów w zależności od uwarunkowań historycznych, rynkowych i prawnych;

• analizują wpływ działania poszczególnych instytucji medialnych na rynki medialne,

• potrafią diagnozować problemy znajdujące się na styku różnych rynków,

• potrafią krytycznie odróżnić teorię od praktyki;

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- opis,

- objaśnianie z elementami wykładu,

- dyskusja,

- projekt.

Kryteria oceniania:

- obecności (do zaliczenia wymaganych jest posiadanie nie więcej niż 1 nieusprawiedliwionej nieobecności; prowadząca nie przewiduje możliwości zaliczenia zajęć, na których student nie był obecny; zwolnienie lekarskie w przypadku nieobecności powyżej 50% oznacza konieczność zaliczenia w postaci pisemnego kolokwium),

- czynny udział w zajęciach (aktywność, dyskusja, przegląd publikacji medialnych),

- projekt (indywidualny lub grupowy) przedstawiany w trakcie zajęć.

Zaliczenie przedmiotu będzie możliwe do uzyskania przez osoby studiujące po spełnieniu wszystkich wymienionych kryteriów oceniania. Prowadząca nie przewiduje możliwości poprawiania pozytywnych ocen.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Sidyk-Furman
Prowadzący grup: Dagmara Sidyk-Furman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Sidyk-Furman
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)