Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z2PSYME
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia mediów
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec: Dziennikarska)
DM-ZAOCZNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec: fot, pras, rek, wyd)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Omawianie zagadnień związanych z:

psychologia mediów jako nauka;

wpływ zmediatyzowanych sytuacji społecznych na procesy psychiczne i zachowanie ludzi.

Pełny opis:

Psychologia mediów jako nauka wykorzystuje metody i narzędzia badawcze stosowane zarówno na gruncie psychologii, jak i innych dziedzin naukowych, zajmujących się badaniem relacji CZŁOWIEK – MEDIA – TECHNOLOGIA. Jej celem jest analiza ludzkich zachowań, myśli i przeżyć powstających w kontakcie z mediami oraz nowymi technologiami w kontekstach indywidualnym, grupowym, społecznym i kulturowym. Przedmiot wprowadza podstawowe zagadnienia z historii dziedziny wraz z odniesieniami do studiów przypadku.

Literatura:

Ogonowska A.; Ptaszek G. (red) Współczesna psychologia mediów. nowe problemy i perspektywy badawcze; Wyd.Impuls

Psychologia mediów i komunikowania. Wprowadzenie; A.Ogonowska; Wyd.Impuls 2018

Cialdini R; Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka

Literatura uzupełniająca: Media Psychology. David Giles

Efekty uczenia się:

Wiedza

Znajomość podstawowych pojęć psychologii mediów oraz jej metod badawczych. Student zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania mechnizmów percpecji (zwłaszcza uwagi), procesów afektywnych oraz kognitywnych związanych z tworzeniem i odbiorem mediów.

Umiejętności

Studenci potrafią rozpoznać wpływ sytuacji społecznej na jednostkę, zrozumieć, na czym polega postrzeganie interpersonalne, atrybucja, interakcje międzyosobowe, wpływ społeczny.

Kompetencje

Student operuje aparatem pojęciowo-teoretycznym użytecznym do pracy w grupie, zdobywania i oceny materiałów niezbędnych w pracy dziennikarza, analizy oddziaływań środków przekazu.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest wiedza teoretyczna.

Sprawdza ją egzamin pisemny (w szczególnych przypadkach np. wyjazdu na Erasmusa) możliwy jest egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Iwanicka
Prowadzący grup: Katarzyna Iwanicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)