Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media w przestrzeni miejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z2MWPM-DZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Media w przestrzeni miejskiej
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec: Dziennikarska)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiana jest specyfika nowych mediów oraz rola klastrów medialnych i kreatywnych w mieście. Student poznaje pojęcie smart city i jego obszary oddziaływania. Uwaga zostaje skupiona na roli i analizie infrastruktury mediów w smart city oraz pojmowaniu miasta jako platformy komunikacyjnej. Ważną częścią zajęć jest podejście strategiczne (dokumenty, podmioty, rozwiązania, wydarzenia) do wykorzystania mediów w tworzeniu smart cities.

Pełny opis:

Media oraz technologie informacyjne i komunikacyjne wpływają na niemal każdy aspekt życia mieszkańców współczesnych miast. Przykładowo dotyczy to procesów socjalizacji, dostarczania rozrywki, rozwoju usług zdrowotnych, a także transportu, edukacji, biznesu etc. Osiągnięcia w dziedzinie technologii i rozwój służą podniesieniu potencjału do tego, by tworzyć przyjazną i skoncentrowaną na obywatelach przestrzeń miejską, która będzie wpływać na jakość życia danej społeczności. W literaturze przedmiotu i strategiach miast dotyczących potencjału wykorzystywania nowych mediów i technologii coraz większą rolę odgrywa koncepcja smart city - jest to miasto, które wykorzystuje technologie informacyjne i komunikacyjne oraz inne nowoczesne narzędzia do optymalizacji życia mieszkańców oraz zarządzania miastem. Media w smart city są rozumiane, z jednej strony, jako typy komunikacji i wymiany informacji w relacji człowiek-maszyna oraz maszyna-maszyna , a także – z drugiej – jako miękka i twarda (fizyczna) infrastruktura mediów.

Rozwój nowych mediów i rozwiązań technologicznych wpłynęły na dynamikę procesów komunikacyjnych zachodzących na obszarach miejskich. Dzięki nowym mediom, mieszkaniec współczesnego miasta korzysta z szeregu usług miejskich poprzez aplikacje mobilne, witryny internetowe czy platformy ICT itp. Dodatkowo, takie rozwiązania, jak Internet Rzeczy czy Rozszerzona Rzeczywistość, sprzyjają nowym procesom komunikacyjnym i wykorzystaniu danych miejskich w celu m.in. ułatwienia życia mieszkańców . Podczas zajęć omawiana jest specyfika nowych mediów oraz rola klastrów medialnych i kreatywnych w mieście. Student poznaje pojęcie smart city i jego obszary oddziaływania. Uwaga zostaje skupiona na roli i analizie infrastruktury mediów w smart city oraz pojmowaniu miasta jako platformy komunikacyjnej. Ważną częścią zajęć jest podejście strategiczne (dokumenty, podmioty, rozwiązania,wydarzenia) do wykorzystania mediów w tworzeniu smart cities oraz analiza najbardziej smart cities na świecie jako studium przypadków.

Literatura:

- Albino V, Berardi U., Dangelico R.M., Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives, “Journal of Urban Technology” 2015, vol. 22, no.1, s. 3-21.

- Bakıcı T., Almirall E., Wareham J., A Smart City Initiative: The Case of Barcelona, „Journal of the Knowledge Economy” 2012, vol. 2, no. 1, s. 1-14.

- Batty M. et al., Smart Cities of the Future, „The European Physical Journal Special Topics” 2012, vol. 214, no. 1, s. 481-518.

- Bhowmik S., Deep Time of the Museum. The Materiality of Media Infrastructures, Aalto University, Helsinki 2016.

- Dijk J. van, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, przeł. J. Konieczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

- Dutton W.H., Blumler J.G., Kraemer K.L., Wired Cities. Shaping the Future of Communications, GK Hall, Boston 1987.

- Gabrys J., Programming Environments. Environmentality and Citizen Sensing in the Smart City, „Environment and Planning D. Society and Space” 2014, vol. 32, no. 1, s. 30-48.

- Giffinger R. et al., Smart Cities. Ranking of European medium-sized cities, Wiedeń 2007.

- Gil-Garcia J. R., Towards a Smart State? Inter-agency Collaboration, Information Integration, and Beyond, „Information Polity” 2012, vol. 17, no. 3-4, s. 269-280.

- Jakubowicz K., Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Poltext, Warsaw 2011

- Kitchin R., The Real-time City? Big Data and Smart Urbanism, „GeoJournal” 2014, vol. 79, no. 1, s. 1-14.

- Lister M. et al., Nowe media. Wprowadzenie, przeł. M. Lorek, A. Sadza, K. Sawicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

- Manovich L., Język nowych mediów, przeł. M. Patnoń, WAiP, Warszawa 2006.

- Mattern S., Word in space, http://wordsinspace.net

- Miller M., The Internet of Things. How Smart TVs, Smart Cars, Smart Homes, and Smart Cities Are Changing the World, Pearson Education, Indianapolis 2015.

- Mikucki, J. (2021). Koncepcja smart city a COVID-19. Wykorzystanie nowych mediów w obliczu pandemii. „Media-Biznes-Kultura. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”, (11), 75-95.

- Mikucki J., Media w smart city: Berlin i Warszawa. Aspra, Warszawa 2021.

- Mikucki J., Managing future cities: media and information and communication technologies in the context of change. „Online Media and Global Communication”, vol. 2, no. 2, 2023, pp. 170-198.

- Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, projekt i red. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.

- Smarter as the New Urban Agenda. A Comprehensive View of the 21st Century City, red. J.R. Gil-Garcia, T.A. Pardo, T. Nam, Springer, Heidelberg 2015.

- Washburn D. et al., Helping CIOs Understand “Smart City” Initiatives: Defining the Smart City, Its Drivers, and the Role of the CIO, Forrester Research, Cambridge 2010.

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę o roli i funkcji nowych mediów oraz technologii we współczesnych miastach. Zna możliwości wykorzystania nowych mediów w procesach komunikacyjnych w mieście oraz narzędzia do analizy mediów w smart city. Student posiada wiedzę na temat podstawowych pojęć związanych z nowymi mediami, technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi w mieście, smart city, infrastrukturą mediów, klastrami medialnymi i platformą komunikacyjną.

Student potrafi dokonać analizy mediów we współczenym mieście poprzez wskazanie głównych elementów infrastruktury mediów (części twarde i miękkie) oraz interpretację dokumentów strategicznych miast w obszarze wykorzystania nowych mediów i technologii.

Student zdaje sobie sprawę z poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie dynamikę otoczenia cyfrowego i potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Jest gotów w szybki i skuteczny sposób zaadaptować się do nowej sytuacji w pracy w środowisku mediów cyfrowych.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- aktywność studenta na zajęciach

- dyskusja

- zaliczenie kolokwium pisemnego

- przygotowanie analizy nowych form mediów w mieście w postaci prezentacji multimedialnej

- oceny pozytywne nie mogą być poprawiane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Mikucki
Prowadzący grup: Jacek Mikucki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Mikucki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)