Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań medioznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z2MEBM-DZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody badań medioznawczych
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec: Dziennikarska)
Strona przedmiotu: http://www.medioznawca.com/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone przedstawieniu technik i metod badań medioznawczych; dotyczących analizy produkcji, recepcji i efektów oddziaływania mediów (zob. http://www.lbm.uw.edu.pl/)

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone metodom badania produkcji, recepcji i efektów oddziaływania mediów. Przedstawione będą podstawy metodologii badań społecznych oraz sposoby badania prasy, radia, telewizji, filmu i internetu, wykorzystywane zarówno w Polsce, jaki na świecie. Na zajęciach studenci zapoznają się z przykładami prowadzonych badań oraz ze szczegółami metodologicznymi – obserwacji, badań wtórnych, etnografii, ankiety, wywiadu, fokusa, analizy zawartości. (zob. http://www.lbm.uw.edu.pl/)

Literatura:

• M. Lisowska-Magdziarz: Analiza zawartości mediów. UJ. 2004

• P.B. Sztabiński i inni (red.): Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. IFiS PAN. 2004.

• K.T. Konecki: Studia z metodologii badań jakościowych. PWN. 2000.

• R.D.Wimmer, J.R.Dominick: Mass media: metody badań. WUJ. Kraków 2008.

• E. Babbie: Badania społeczne w praktyce. PWN. 2000

• T. Gackowski, M. Łączyński, Metody badania wizerunku w mediach, Warszawa 2009.

Zob. http://www.medioznawca.com/

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu) student::

WIEDZA:

 –zna podstawy teoretyczne badań społecznych i medioznawczychj;

 zna podstawowe metody i techniki stosowane do badania mediów w Polsce

KOMPETENCJE:

 potrafi się posługiwać różnymi metodami badawczymi;

 potrafi analizować i interpretować wyniki badań zwłaszcza uwzględniając błąd statystyczny (błąd próby);

 potrafi zinterpretować wyniki badań zwłaszcza oglądalności, słuchalności iczytelnictwa0

INNE KOMPETENCJE:

 orientuje się w sposobach organizacji i przeprowadzania badań

 rozumie użyteczność badań medioznawczych dla celów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gackowski
Prowadzący grup: Tomasz Gackowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gackowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)