Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Semiotyka mediów - studia przypadku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z1SMSP
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Semiotyka mediów - studia przypadku
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Semiotyka bada to, jak znaki tworzą znaczenia i sensy. Semiotyka mediów skupia się na tym problemie biorąc za punkt wyjścia różnorodność środków przekazu i związane z nią zróżnicowanie funkcjonowania znaku i, w konsekwencji, powstawania znaczenia. Bazując na teorii strukturalnej Rolanda Barthesa, zajęcia poświęcone będą tematycznie różnym mediom komunikacji, od pierwotnego, jakim jest mowa/język, aż po współczesne media elektroniczne. Analiza skupi się na studiach dobranych dla każdego medium przypadków.

Pełny opis:

1. Mowa i język. Podstawy semiologii. Czym jest relacja znaczenia? Znak – znaczenie. Znaczące/znaczone. Sens. Syntagma i system. Denotacja i konotacja. Kultura.

2. Sztuki wizualne. Jak znaczą obrazy? Reprezentacja, mimesis. Znaki niemalarskie w malarstwie. Kolor, kompozycja. Temat, narracja. Styl, szkoła, epoka. Ikonologia. Studium przypadku – architektura mówi: Pałac Kultury w Warszawie.

3. Muzyka – o czym mówi i co znaczy muzyka? Muzyka absolutna i programowa. Teorie znaczenia w muzyce od starożytności do współczesności. Muzyka i tekst. Klasycy i romantycy. Style.

4. Literatura – semiotyka literatury. Od języka do narracyjności. Kody literackie: formy, gatunki, rodzaje z punktu widzenia semiologii. Narracja i jej elementy – jak powstaje znaczenie historii? Obrazowanie za pomocą słów. Styl (syntagma) i epoka (system) jako komponenty znaczenia w dziele literackim. Teorie literatury od starożytności.

5. Film – obrazy-opowieści. Synkretyczny charakter medium. Teatr, literatura, muzyka i malarstwo jako źródła sztuki filmowej. Elementy semiologii filmu: kadr, ujęcie, plan, scena, cięcie, montaż. Rola czasu. Kino artystyczne i gatunkowe.

6. Media kultury masowej – od TV do internetu. Socjosemiologia Jeana Baudrillarda. Semiotyka reklamy: znaczenie znaków towarowych. Od mitu do ideologii. Polisemia i semioza. Symulakry i semiologia totalnej mediatyzacji.

Literatura:

Barthes R., Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2000.

Barthes R., Podstawy semiologii, przeł. A. Turczyn, Kraków 2009.

Barthes R., Mit i znak. Eseje, wyb. J. Błoński, przeł. W. Błońska i in., Warszawa 1970.

Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne - jego mity i struktury, przeł. S. Królak, War-szawa 2006.

Eco U., Semiologia życia codziennego, przeł. J. Ugniewska, P. Salwa, Warszawa 1996

Eco U., Superman w literaturze masowej : powieść popularna - między retoryką a ideologią, przeł. J. Ugniewska, Kraków 2008.

Eco U., Teoria semiotyki, przeł. M. Czerwiński, Kraków 2009.

Jakobson R., W poszukiwaniu istoty języka Wybór pism, Warszawa 1989,

Leach E., Kultura i komunikowanie, przeł. M. Buchowski, Warszawa 2010.

Łotman J., Semiotyka filmu, przeł. J. Faryno, T. Miczka, Warszawa 1983.

red. E. Janus, M.R. Mayenowa, Semiotyka kultury, Warszawa 1977.

Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualno-ścią, przeł. E. Klekot, Warszawa 2010.

Uspieński B., Historia i semiotyka, przeł B. Żyłko, Gdańsk 1998.

Znak, styl, konwencja, red. M. Głowiński, Warszawa 1977

Efekty uczenia się:

Student zna, rozumie i potrafi odnieść do realnych sytuacji komunikacyjnych podstawowe pojęcia i problemy semiologii mediów wymienione w opisie długim.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: praca roczna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dobrowolski
Prowadzący grup: Jacek Dobrowolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dobrowolski
Prowadzący grup: Jacek Dobrowolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)