Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z1SKOM
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas wykładów podjęte zostaną następujące kwestie:

Znaczenie mediów dla przemian kultury ludzkiej.

Funkcjonalna prezentacja teorii oddziaływania.

Modelujący wpływ procesów mediatyzacji na sferę publiczną i kulturę współczesną.

Funkcje mediów w życiu społecznym.

Media jako podstawa komunikowania się różnych grup społecznych.

Potencjalne i realne skutki cyfryzacji mediów.

Wykształcenie umiejętności świadomej

i kompetentnej oceny miejsca i roli mediów

w kształtowaniu życia społecznego i kreowaniu zmian kulturowych.

Pełny opis:

Pojęcia wpływu i zmiany (wprowadzenie do problematyki badania skutków oddziaływania mediów; społeczna historia mediów, media i dziennikarstwo w systemie społecznym).

Przegląd teorii oddziaływania (ujęcie funkcjonalne, poglądy na temat skutków komunikowania masowego, hipoteza porządku dziennego, teoria spirali milczenia).

Wybrane mechanizmy tworzenia obrazu świata przez media (świadomość zmediatyzowana; symulakryczność kultury współczesnej).

Od piśmienności do postpiśmienności.

Czym grozi oglądanie telewizji?

Media – kultura masowa – procesy globalizacji.

Społeczeństwo informacyjne – warunki funkcjonowania (korzyści i zagrożenia).

Kultura i społeczeństwo w epoce cyfryzacji lub: jak i czy Internet niszczy kulturę?

Nowe sposoby społecznej samoorganizacji: wikonomia? netokracja? kultura uczestnictwa?

Kultura partycypacji medialnej i prosumpcja medialna.

Algorytmizacja życia społecznego, czyli „władza algorytmów”

Media i komunikacja społeczna jako temat/tworzywo i/lub wzorzec gatunkowy dzieła artystycznego; np. literacki „taniec z mediami”.

Multimedialność współczesnego teatru.

Transmisyjność jako nowy model kultury.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.

M. Castells, Władza komunikacji, Warszawa 2013.

J. Van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010.

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa - Kraków 2002.

M. Golka, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa 2008.

M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Wprowadzenie

L. H. Lapham. Przeł. N. Szczucka. Warszawa 2004.

J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005.

G. Sartori, Telewizja i postmyślenie, przeł. J. Uszyński, Warszawa 2007.

M. Nowina-Konopka, Zarządzanie informacją w nowych mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

J. Nowak, Polityki sieciowej popkultury, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia. Pod red. M. Hopfinger. Warszawa 2002.

P. Siuda, Kultury prosumpcji. O niemożności powstawania globalnych i ponadpaństwowych społeczności fanów, Aspra, Warszawa 2012.

P. Siuda, A. Koralewska, Japonizacja, anime i jego polscy fani, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2014.

A. Halavais, Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo, przeł. T. Płudowski, Warszawa 2012.

E. Mistewicz, Twitter. Sukces komunikacji w 140 znakach. Tajemnice narracji dla firm, instytucji i liderów opinii, Gliwice 2015.

D. Barney, Społeczeństwo sieci, przeł. M. Fronia, Warszawa 2008.

A. Keen, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

W efekcie kształcenia student:

/wiedza/

- zna etapy społecznego rozwoju mediów,

- rozpoznaje zasady oddziaływania mediów na społeczeństwo i kulturę

(w perspektywie diachronicznej i synchronicznej),

- zna podstawowe teorie oddziaływania oraz posługuje się właściwą dla nich terminologią.

/umiejętności/

- umie powiązać wiedzę o rozwoju mediów ze zmianami kulturowymi,

- potrafi wskazać i wyjaśnić rolę mediów w kulturze,

- samodzielnie komentuje oraz interpretuje zależności mediów i życia społecznego.

/kompetencje społeczne/

- rozumie znaczenie mediów dla rozwoju cywilizacji,

- docenia rolę mediów w procesie zachowania dziedzictwa kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

Zaliczenie w formie pisemnej (test końcowy) i/lub ustnej (rozmowa końcowa).

Ostateczna forma zaliczenia (pisemna lub ustna) określona zostanie do połowy grudnia.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Cieślak
Prowadzący grup: Robert Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Cieślak
Prowadzący grup: Robert Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)