Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy prawne mediów, reklamy i public relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z1PPM
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problemy prawne mediów, reklamy i public relations
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zorientowanie słuchaczy w przedmiocie prawa autorskiego, uświadomienie m, iż prawu temu podlegają utwory publicystyczne oraz zwrócenie uwagi na zakres ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych, a także na dozwolony użytek prywatny i publiczny z chronionych utworów. Niebagatelne znaczenie dla przyszłych dziennikarzy będzie mieć omówienie problematyki ochrony wizerunku oraz korespondencji i źródeł informacji.

Zajęcia pozwolą także na poznanie zasad sporządzania umów o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na różnych polach eksploatacyjnych. Celem zajęć jest również zapoznanie studentów z przepisami prawnymi regulującymi funkcjono¬wanie radiofonii i telewizji, w szczególności zaś z zasadami funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, problematyką publicznej radiofonii i telewizji, a także z wymogami prawnymi, jakim winny odpowiadać programy radiowe i telewizyjne.

Pełny opis:

I. Przedmiot prawa autorskiego

1.Pojęcie utworu

2.Utwory zależne, inspirowane i zbiorowe

3.Zakres ochrony i przesłanki jej stosowania

II. Podmiot prawa autorskiego

1. Twórca jako podmiot prawa autorskiego

2. Współautorzy (współtwórcy) utworu

3. Pracodawca jako podmiot praw autorskich

4.Instytucja naukowa jako podmiot prawa autorskiego w odniesieniu do utworów naukowych.

III. Treść prawa autorskiego

1. Dualistyczne i monistyczna koncepcja praw autorskich

2. Autorskie prawa osobiste

3. Autorskie prawa majątkowe

a. Treść autorskich praw majątkowych

b. Czas trwania autorskich praw majątkowych

c. Przeniesienie autorskich praw majątkowych.

4. Ograniczenia autorskich praw majątkowych

a. Dozwolony użytek prywatny

b. Dozwolony użytek publiczny

5. Szczególne prawa autorskie

a. Uwagi ogólne

b. Prawa autorskie dotyczące utworów audiowizualnych

c. Prawa autorskie dotyczące programów komputerowych (program komputerowy jako podmiot ochrony, autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych, ograniczenia autorskich praw majątkowych do programów komputerowych, przestępczość komputerowa)

6. Ochrona praw autorskich.

a. Ochrona autorskich praw osobistych

b. Ochrona autorskich praw majątkowych

7. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji

8. Prawa pokrewne

a. Uwagi ogólne

b. Prawa do artystycznych wykonań

c. Prawa do fonogramów i wideogramów

d. Prawa do nadań

9. Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

10. Obrót cywilnoprawny w zakresie praw autorskich

11. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w prawie karnym

12. Ubezpieczenia społeczne twórców i artystów wykonawców

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008

J. Barta i inni, Prawo autorskie. Komentarz, wydanie IV, Zakamycze 2005

J. Sobczak, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca:

J. Barta, R. Markiewicz,. Przepisy. Orzecznictwo. Umowy międzynarodowe, t. I – III, Warszawa 2005

R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2005

M. Poźniek-Niedzielska (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin 2007

M. Barczewski, Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, Warszawa 2007

P. Ślęzak, Prawo autorskie, Warszawa 2008

A. Matlak, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Warszawa 2004

J. Barta, R. Markiewicz (wprowadz.), Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu Student:

WIEDZA

1. zdobędzie orientację w swoich prawach i obowiązkach jako twórcy,

2. pozna zasady rządzące dozwolonym użytkiem prywatnym i publicznym, reżim ochrony autorskich praw majątkowych i osobistych, a także problematykę ochrony wizerunku, adresata korespondencji i zagadnienie tajemnicy źródeł informacji,

3. zrozumie zasady rządzące ochroną autorskich praw osobistych i majątkowych,

4. wie jakie są konsekwencje naruszeń wspomnianych praw

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi ze zrozumieniem odczytać umowy w zakresie prawa autorskiego i poznać zakres swoich zobowiązań,

2. wie jak korzystać z chronionych prawem autorskim materiałów

3. potrafi odróżnić chronione i niechronione warstwy utworu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny, zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium pisemnego

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Bilińska, Ksenia Kakareko, Agata Raczkowska
Prowadzący grup: Maria Bilińska, Ksenia Kakareko, Agata Raczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Bilińska, Ksenia Kakareko, Agata Raczkowska
Prowadzący grup: Maria Bilińska, Ksenia Kakareko, Agata Raczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)