Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Myśl medioznawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z1MYME
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Myśl medioznawcza
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok
ID-ZAOCZNE II STOPIEŃ 4 semetr, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest genealogii medioznawstwa oraz różnym zjawiskom związanym z procesem komunikowania, z mediami i ich wpływem na różne procesy społeczne, polityczne i ekonomiczne, z akcentem na czasy współczesne. Chodzi o to, aby prześledzić najważniejsze myśli badaczy mediów, rekrutujących się z różnych dziedzin nauki, budujące podwaliny współczesnego medioznawstwa.

Pełny opis:

Przedmiot ten wyznacza obszar merytoryczny i ramy definicyjne kierunku w zakresie nauk o mediach i komunikacji społecznej. Zajęcia są oparte o koncepcje Roberta T. Craiga i jego propozycję 7 dominujących paradygmatów medioznawczych. Paradygmaty ukształtowane przez środowisko medioznawców, ich doświadczenia i edukację nakładają się na siebie, przechodzą jeden w drugi i tworzą wielowymiarowy konsensus definiujący świat mediów współczesnych.

Literatura:

Literatura obowiazkowa:

Metodologia badań nad mediami - nurty, kierunki, koncepcje, nowe wyzwania; Małgorzata Lisowska- Magdziarz; Studia Medioznawcze 2013 2/53; Media i komunikowanie społeczne: federacja, ale jaka? Dalsze pytania o przyszłość dyscypliny Małgorzata Lisowska-Magdziarz , Studia Medioznawcze 2019, 20/2

Goban-Klas, T. (2020) Rwący nurt mediów. Mediocen – nowa faza mediatyzacji życia społecznego. Pisma z lat 2012–2020. Warszawa: Universitas.

Literatura dodatkowa:

Goban-Klas, T. (2020) Rwący nurt mediów. Mediocen – nowa faza mediatyzacji życia społecznego. Pisma z lat 2012–2020. Warszawa: Uniwersitas.

Olliver, Nauki o komunikacji, Warszawa 2010

E. Maigret, Socjologia komunikacji i mediów, Warszawa 2012

D. Mersch, Teorie mediów, Warszawa 2010

L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa, 2006

LEKTURA W JĘZ.ANG. (opcjonalnie)

Models of Communication. Theoretical and Philosophical Approaches

By Mats Bergman, Kęstas Kirtiklis, Johan Siebers; 2020

Efekty uczenia się:

Student/ka potrafi formułować hipotezy w oparciu o podstawowe paradygmaty współczesnych teorii mediów oraz weryfikować je wykorzystując właściwe procedury zgodne ze standardami akademickimi i dziennikarskimi.

Student rozumie czym jest paradygmat medioznawczy i potrafi zidentyfikować każdy z głównych ścieżek teoretycznych analiz medialnych, zwłaszcza: paradygmat fenomenologiczny, cybernetyczny, psychologiczny, społeczno-kulturowy, krytyczny (w tym: psychoanaliza, feminizm, postkolonializm w analizach mediów).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny (w szczególnych uzasadnionych przypadkach) z treści wykładu i literatury.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Waszkiewicz-Raviv
Prowadzący grup: Alicja Waszkiewicz-Raviv
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Waszkiewicz-Raviv
Prowadzący grup: Alicja Waszkiewicz-Raviv
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)