Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja medialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z1EDME
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Edukacja medialna
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i badaniami dotyczącymi wiedzy społeczeństwa o mediach i stanie umiejętności dojrzałego, krytycznego używania środków masowego przekazu. Poruszana jest zarówno problematyka najnowszych technologii informacyjnych, jak i starszych mediów, wciąż silnie obecnych w życiu Polaków.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i badaniami dotyczącymi wiedzy społeczeństwa o mediach i stanie umiejętności dojrzałego, krytycznego używania środków masowego przekazu. Poruszana jest zarówno problematyka najnowszych technologii informacyjnych, jak i starszych mediów, wciąż silnie obecnych w życiu Polaków.

Bardziej szczegółowe zagadnienia omawiane w trakcie wykładu to m.in.

1. Różne rozumienia edukacji medialnej.

2. Modele kompetencji medialnych.

3. Pamięć i proces pamięciowy jako podstawa edukacji. Rola mediów w uczeniu (się).

4. Metodyka edukacji medialnej.

5. Edukacja medialna w Polsce – stan bieżący (szkoła powszechna, inne instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, podmioty komercyjne) i postulaty.

Literatura:

* Drzewiecki Piotr, 2010, Media aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej?, Otwock – Warszawa.

* Fundacja Nowoczesna Polska, 2014, Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych [na:] https://edukacjamedialna.edu.pl/kompetencje/

* Jagodzińska Maria, 2008, Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania, Gliwice.

* Kaszewski Krzysztof, 2015, Metody nauczania a kształcenie kompetencji medialnych. Analiza scenariuszy zajęć [w:] Ogonowska Agnieszka, Ptaszek Grzegorz, red., 2015, Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, Kraków, s. 51-67.

* Ptaszek Grzegorz, Edukacja medialna 3.0. Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji, Kraków 2019.

* Spitzer Manfred, Jak uczy się mózg, Warszawa 2008.

* strony internetowe wybranych instytucji związanych z edukacją medialną: https://edukacjamedialna.edu.pl/; https://nowoczesnapolska.org.pl/; https://centrumcyfrowe.pl/; http://www.filmotekaszkolna.pl/; http://ninateka.pl/; http://www.fundacjanowemedia.org/; http://www.krrit.gov.pl/drogowskaz-medialny/; https://media.ceo.org.pl/; https://demagog.org.pl/

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

- zna różne koncepcje edukacji medialnej oraz modele kompetencji medialnych;

- rozumie podstawowe mechanizmy procesu pamięciowego

- wie, na czym polega przydatność i ograniczenia mediów w procesie uczenia się

- zna metody nauczania zalecane w edukacji medialnej, wymienia ich zalety i wady

Umiejętności

- umie zaplanować proces uczenia się w sposób przyjazny dla mózgu

- umie dobrać metodę nauczania (pracy) do tematu, celu, odbiorcy i warunków

- umie wykorzystać różne typy mediów w procesie uczenia (się)

Inne kompetencje

- wymienia przykłady działań związanych z edukacji medialną we współczesnej Polsce

Metody i kryteria oceniania:

Końcowy pisemny test zaliczeniowy

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kaszewski
Prowadzący grup: Krzysztof Kaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)