Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uwarunkowania prawne działalności informacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-API-D4UPDI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Uwarunkowania prawne działalności informacyjnej
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE II STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z uwarunkowaniami prawnymi prowadzenia usług informacyjnych. Obejmuje wybrane zagadnienia prawa autorskiego i prawa przemysłowego, podstawy prawa dostępu do informacji publicznej oraz wybrane aspekty ochrony danych osobowych i ochrony dóbr osobistych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omawiane są następujące zagadnienia:

ochrona utworów i znaków towarowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystania w internecie; prawne aspekty linkowania; licencje na korzystanie z utworów; ochrona dóbr osobistych; przetwarzanie i ochrona danych osobowych; prawo do informacji i prawo do zapomnienia w internecie

Literatura:

Ewa Milczarek, Prywatność wirtualna: unijne standardy ochrony prawa do prywatności w Internecie

Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

Ryszard Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Warszawa:Wolters Kluwer 2018

Marlena Sakowska-Baryła, Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym, Warszawa:Wolters Kluwer 2018

Agnieszka Witońska-Pakulska, Prawo dla twórców internetowych, Warszawa: Helion 2017

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- uwarunkowania prawne działalności informacyjnej

- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego, ochrony prywatności i dóbr osobistych

Absolwent potrafi:

- tworzyć i korzystać z utworów zgodnie z wymogami prawnymi

- określać status prawny utworów

Metody i kryteria oceniania:

Metoda seminaryjna, metoda analizy przypadku,

Obecność na zajęciach, lektura tekstów i udział w dyskusji nad nimi. Test pisemny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Święćkowska
Prowadzący grup: Teresa Święćkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)