Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie interfejsów IoT

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-API-D4PI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie interfejsów IoT
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE II STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwinięcie kompetencji studentów w zakresie projektowania interfejsów użytkownika (UI) dla urządzeń Internetu rzeczy (IoT). Studenci będą mieli okazję pracy z narzędziem Figma i tworzenia w nim makiet produktów cyfrowych na różne nośniki. Zajęcia mają charakter praktycznych ćwiczeń - studiów przypadków w zakresie projektowania interfejsów.

Aby przystąpić do zajęć wymagana jest znajomość programu Figma przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Projektowanie interfejsów na urządzenia Internetu rzeczy (IoT) m.in. wearables, smart home

2. Spacial design

3. Skeumorfizm, flat design, neumorfizm

4. Case studies: projektowanie komponentów

5. Unified interfaces

6. Interaktywne prototypy

7. Wprowadzenie do UX i Interakcji człowiek-komputer

W trakcie przedmiotu realizowane będą praktyczne ćwiczenia oparte na rzeczywistych przykładach implementacji.

Literatura:

Eyal, N. (2014). Hooked: How to Build Habit-Forming Products. Penguin Books

Krug, S. (2014). Nie każ mi myśleć! Helion

Kuang, C., Fabricant, R. (2022). User Friendly. Karakter

McEwen, A., Cassimally, H (2014). Designing the Internet of Things. Wiley John&Sons

Rowland, C., Goodman, E., Charlier, M. (2015). Designing Connected Products. Helion.

Winston, S. (2023). User Experience and User Interface. Designing Intuitive Experiences. Empowering Users in the IoT Era.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

· koncepcje i zasady projektowania interfejsów użytkownika

· funkcje i narzędzia dostępne w programie Figma do projektowania UI

· znaczenia hierarchii, układu, kolorów, typografii w tworzeniu interfejsów

Absolwent potrafi:

· tworzyć spójne projekty makiet i interaktywne prototypy w programie Figma

· efektywnie korzystać z różnych narzędzi, w tym warstw, komponentów i efektów dostępnych w Figma

· Projektować interfejsy na różne nośniki, w tym urządzania IoT

· Korzystać z wytycznych projektowych dostawców systemów operacyjnych i wdrażać je do swoich projektów

Metody i kryteria oceniania:

Projekt, aktywność na zajęciach

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gil
Prowadzący grup: Andrzej Gil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)